Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Boete bij overtreding concurrentiebeding

Is het nog zinvol om een boetebeding aan een non-concurrentiebeding te koppelen? Komt een werknemer er niet altijd met een schijntje vanaf als het beding is overtreden? Soms kan dat gevoel je bekruipen. Als werkgever moet je eerst de overtreding van een beding zien te bewijzen. Vervolgens gaat een werknemer vol verweer voeren dat de boete zo hoog is, dat de werknemer zielig is, etc. Via zo’n beroep op matiging blijft er dan weinig over onderaan de streep. Is dat terecht? We bespreken een recent vonnis van de kantonrechter in Rotterdam.

European Shipping and Transport Agencies (Esta)
De procedure ging om een werknemer die tot 1 mei 2018 als expediteur in dienst was van Esta. Esta is een bedrijf dat zich bezighoudt met allerlei vormen van transport. Denk aan vervoersopdrachten van nationale en internationale opdrachtgevers en de opslag en doorvoer van goederen. In de arbeidsovereenkomst van deze werknemer stond een concurrentiebeding, een geheimhoudingsbeding en een boetebeding.

Concurrentiebeding met boetebeding
Volgens het concurrentiebeding was het de werknemer verboden om activiteiten te ondernemen “welke gelijk, gelijksoortig of aanverwant zijn aan de activiteiten van werkgever, hieronder begrepen (financiële) deelname in en/of (in)directe zeggenschap over bedrijven welke gelijk zijn aan werkgever”. Aan dit non-concurrentiebeding was een boetebeding gekoppeld. Bij overtreding van het concurrentiebeding zou de werknemer een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren “van EURO 2.000,= evenals een boete gelijk aan EURO 200,= voor elke dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door werkgever voortduurt”.

Ex-werknemer ontvangt een brief
Esta schrijft op 23 augustus 2018 een brief naar de werknemer. Daarin staat dat de ex-werknemer in dienst getreden is van Schneider Transport en dat dit bedrijf een concurrerend bedrijf is. Volgens het concurrentiebeding is dit niet toegestaan. Esta roept het boetebeding in herinnering bij haar ex-werknemer. Ook wordt gemeld dat de ex-werknemer het geheimhoudingsbeding heeft overtreden. De ex-werknemer wordt verzocht om de werkzaamheden bij Schneider Transport te staken.

Procedure om boete te incasseren
Er is kennelijk een kort geding geweest waarin op 13 februari 2019 uitspraak is gedaan. Die uitspraak is niet bekend. Esta startte een bodemprocedure waarin zij een kleine € 150.000,- aan boetes en schade van de ex-werknemer vorderde.

  1. Esta vorderde € 10.000,-- wegens overtreding van het geheimhoudingsbeding: de rechter wijst die vordering af, omdat Esta deze vordering niet concreet heeft onderbouwd.
  2. Esta vorderde € 62.333,-- aan aanvullende schadevergoeding: de rechter wijst die vordering af, omdat je niet én een boete kan heffen én een schadevergoeding kan vorderen.
  3. Esta vorderde € 75.000,-- wegens overtreding van het concurrentiebeding: de rechter wijst daar een groot deel van toe.

Overtreding non-concurrentiebeding
Het staat vast dat het bedrijf waar de ex-werknemer voor is gaan werken, een concurrent is van Esta. Daarmee staat vast dat de ex-werknemer het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst met Esta heeft overtreden. Bij overtreding is de werknemer een boete van € 2.000,-- verschuldigd plus € 200,- per dag dat de overtreding doorloopt “na de mededeling van de ontdekking daarvan door werkgever. Esta heeft zo’n duidelijke mededeling voor het eerst gedaan in die brief van 23 augustus 2018. Esta claimde een boete over de periode van 24 augustus 2018 (dag na de mededeling) en 30 april 2019. Het gaat dan om 249 dagen en dan vermenigvuldigd met de overeengekomen boete komt dat uit op een bedrag van € 51.800,--.

Geen matiging van de boete?
De ex-werknemer deed een beroep op matiging van die boete. De kantonrechter ging daar niet in mee. De rechter snapt dat het op zich een flink bedrag is voor de ex-werknemer om te betalen. Maar “het concurrentiebeding is niet voor niets overeenkomen”, zo oordeelde de rechter duidelijk. De werknemer had zich daar simpelweg aan moeten houden. En als hij een hoge boete had willen voorkomen, dan had hij moeten luisteren naar de oproep in de brief van 23 augustus 2018.

Een boete moet je ‘voelen’
De kantonrechter sluit het oordeel over de boete af met een duidelijke conclusie: “Een boete moet je wel ‘voelen’, anders heeft het weinig zin deze aan een concurrentiebeding te verbinden.”. Gewoon een duidelijke recht-toe-recht-aan uitspraak van deze kantonrechter. Het is zeker nog zinvol om een boetebeding aan een non-concurrentiebeding te koppelen. Deze ex-werknemer komt er niet zo makkelijk van af. Het gaat om substantiële bedragen. Zorg voor een goede formulering van zowel het concurrentiebeding als het boetebeding. Een boeteclausule van bijvoorbeeld € 25.000,-- per overtreding heeft een kleinere kans van slagen dan dat je een bedrag noemt van € 2.000,-- per overtreding. Motiveer wat je afspreekt.

Het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam heeft als datum uitspraak 16 april 2021 en het vonnis is gepubliceerd op 21 april 2021. Het vonnis (ECLI:NL:RBROT:2021:3246) kunt u hier lezen


Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaten
Arbeidsrecht – concurrentiebeding en boetebeding

Deel deze blog