Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Identificatieplicht

Identificatieplicht – Voorkoming witwassen en financiering terrorisme. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden en verplicht alle advocaten in Nederland ‘ongebruikelijke transacties’ te melden, zodat witwaspraktijken en financiering van terrorisme kunnen worden aangepakt. Zowel de Nederlandse Orde van Advocaten als ook ons kantoor vinden naleving van de Wwft erg belangrijk om de integriteit van de advocatuur te kunnen waarborgen. Daarom hebben wij dit volgens voorschrift vastgelegd in een uitgebreide kantoorrichtlijn, die eventueel op aanvraag voor u als cliënt beschikbaar is. De kern daarvan hebben wij hieronder voor u samengevat.

Wanneer geldt de Wwft?

De Wwft geldt voor bijstand namens ons kantoor bij aan- of verkopen van onroerend goed of ondernemingen, bij financiële transacties of onroerendgoedtransacties van tenminste € 15.000,-- bij het beheren van geld, effecten of bijvoorbeeld edele metalen of bij het oprichten of beheren van vennootschappen of rechtspersonen.

Waartoe zijn wij als kantoor verplicht?

  • Regulier cliëntenonderzoek: De cliënt moet zich bij aanvang van onze dienstverlening altijd kunnen identificeren met bijvoorbeeld een geldig paspoort of rijbewijs. Wij vragen u om die reden altijd een kopie daarvan. Op deze wijze kunnen en moeten wij nagaan wie de uiteindelijke belanghebbende is van onze diensten. Ook dienen wij als kantoor zicht te hebben op de eigendoms- en zeggenschapstructuur van onze (zakelijke) cliënten. Bij zakelijke cliënten gaan wij dit daarom standaard na aan de hand van de gegevens uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
  • Vereenvoudigd cliëntenonderzoek: Bij laag risico op misstanden, zoals bijvoorbeeld bij kredietinstellingen, financiële ondernemingen of beursgenoteerde ondernemingen in de EU of Nederlandse overheidsinstanties kunnen wij volstaan met het verzamelen van die gegevens die nodig zijn om het lage risico vast te kunnen stellen.
  • Verscherpt cliëntenonderzoek: Als een cliënt bij aanvang van de werkzaamheden niet fysiek aanwezig is voor identificatie of als wij te maken hebben met een politiek prominent persoon of een direct familielid daarvan uit een ander land dan Nederland. Wij moeten in dat geval eventuele transacties ter goedkeuring voorleggen aan personen op ons kantoor die daartoe speciaal gemachtigd zijn (managing partner of compliance officer).

Meldingsplicht

Wij zijn als kantoor verplicht een melding te doen als wij een transactie verrichten of aanvaarden voor een cliënt van tenminste € 5.000,-- betaald in contanten, met cheques of soortgelijke betaalmiddelen. Ook als er indicaties zijn van witwaspraktijken of financiering van terrorisme óf als wij twijfelen aan de betrouwbaarheid van door de cliënt verstrekte gegevens, zijn wij wettelijk verplicht dit te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Alle informatie over het doen van een melding vindt u op
www.fiu-nederland.nl.