Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Blog & nieuws

Filter items:
Maandag 03 juni 2024

Wet vaste huurcontracten: geen tijdelijke verhuur meer vanaf 1 juli 2024?

Met de Wet vaste huurcontracten wijzigt de wetgever opnieuw ingrijpend het huurrecht. In het kort is de verhuur van woonruimte voor onbepaalde tijd straks weer het uitgangspunt. Het sluiten van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is dan alleen bij uitzondering nog mogelijk. Op dit moment is het nog zo dat je woonruimte voor maximaal twee jaar kunt verhuren zonder dat een huurder recht heeft op huurbescherming. 

In deze bijdrage zetten wij de belangrijkste punten uiteen. 

Vrijdag 03 mei 2024

Aanneming van werk of vriendendienst? - Contracteren is kwalificeren.

Vriendschap is belangrijk, waardevol en kostbaar. Vrienden helpen elkaar. Of het nu gaat om een luisterend oor of het bieden van praktische hulp. Als een vriend iets voor een vriend doet, dan worden daar in de regel geen afspraken over vastgelegd. Je doet dat gewoon voor je vriend of vriendin. Zo simpel is het. 

Een vriendschap kan ineens bekoelen. Als de geboden hulp niet verloopt zoals je dacht. Kun je dan het standpunt innemen dat er geen sprake is van vriendschap maar van een contractuele relatie? Contracteren is kwalificeren. Dat blijkt uit een recente uitspraak.  

Woensdag 24 april 2024

Accountant of boekhouder – luisteren naar de curator?

Als een (rechts)persoon failliet is, wordt er een curator aangesteld. Als het een bedrijf is dat failliet wordt verklaard, kijkt de curator ook of er personeel bij het bedrijf in dienst is. Het personeel zal worden ontslagen. De curator wil beschikken over de arbeidsovereenkomsten en salarisspecificaties. Een accountant of boekhouder speelt daarbij met regelmaat een rol. Die zal toegang moeten verschaffen tot deze informatie. 

Wat gebeurt er als je als accountant of boekhouder of administratiekantoor weigert medewerking te geven aan de curator?

Dinsdag 23 april 2024

Het (derden)verzet door werknemer – faillissement van tafel

Als een (rechts)persoon failliet is dan kunnen derden tegen dat faillissement bezwaar maken. Dit heet formeel het recht van verzet. In artikel 10 Faillissementswet is dit recht van verzet vastgelegd. Elke schuldeiser en elke belanghebbende kan gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak van het faillissement in verzet. Het doel van verzet? Het faillissement van tafel krijgen. 

Kun je als werknemer ook bezwaar maken als je werkgever failliet gaat? Ja. Dan ben je belanghebbende en soms ook schuldeiser. In de praktijk gebeurt dat niet zo vaak. Onlangs was er wel een werknemer die dit deed. De stelling? De werkgever heeft misbruik van recht gemaakt door het eigen faillissement aan te vragen. 

Dinsdag 09 april 2024

Incidenteel beroep in de kerk – is dat nieuw?

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vormt de basis van de kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. In de kerkorde staan allerlei hoofdstukken met onderwerpen. Dat zijn de ordinanties. Deze ordinanties zijn soms verder uitgewerkt in verdere regelgeving. Dat zijn dan de Generale regelingen. 

Per januari 2024 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd. We gaan in op een specifieke procesrechtelijke wijziging.

Donderdag 21 maart 2024

Koper én verkoper willen ontbinden – wie betaalt de boete?

Koper en verkoper sluiten een koopovereenkomst m.b.t. een perceel grond en een daarop te bouwen woning. De kopers vorderen ontbinding van de koopovereenkomst + betaling van een boete door de verkoper. De verkoper stelt een tegenvordering in; ontbinding van de koopovereenkomst + betaling van een boete door de kopers. Wat doe je in zo’n situatie? En als je een boete toewijst, is er dan grond voor matiging? 

Een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo gaat over deze kwestie. Voor de koper liep het gelet op de vorderingen niet eens heel slecht af. Maar een matiging van de boete van 10% naar 1% is wel uitzonderlijk.

Maandag 11 maart 2024

Verzakking bij de buren door bouwwerkzaamheden: pech voor de buren of aansprakelijkheid voor de aannemer?

Tijdens het afzinken van een kelder verzakt het pand van de buren. Zo ernstig dat de scheuren erin schieten en de etalageruit barst. De buren spreken de aannemer en opdrachtgever aan tot vergoeding van de schade. Dat er iets niet goed is gegaan, is helder. Maar zijn de aannemer en/of opdrachtgever aansprakelijk?

De rechtbank en het gerechtshof wijzen vergoeding van de schade af. Dat iemand schade lijdt en dit komt door een ander, betekent niet altijd dat je recht hebt op vergoeding van je schade. Dat is vaste rechtspraak. 

Toch oordeelt de Hoge Raad in dit geval anders: de aannemer had de plicht (zorgvuldigheidsnorm) om het ontstaan van schade aan het pand van de buren te voorkomen. Als er ondanks zorgvuldige voorbereiding (toch) schade ontstaat, is het niet (altijd) gerechtvaardigd om de buren met schade te laten zitten als gevolg van werkzaamheden waarvan zij geen enkel voordeel hebben gehad. De aannemer is daarvoor aansprakelijk.

Donderdag 07 maart 2024

Huurders als buren: grond voor ontbinding van de koopovereenkomst?

Stel: je koopt een penthouse van € 1.100.000,00. In totaal komen er 90 appartementen. De projectontwikkelaar stelt dat alle 90 appartementen koopappartementen zullen zijn. 

Na het sluiten van de overeenkomst verkoopt de projectontwikkelaar 65 van de appartementen aan een investeerder die de appartementen te huur zal gaan aanbieden.

Is dat een grond voor ontbinding van de koopovereenkomst? Ja, oordeelt de rechtbank Rotterdam. De kopers hoefden niet te verwachten dat er huurders in het pand zouden komen. Dat is een tekortkoming van de projectontwikkelaar en rechtvaardigt ontbinding.

Dinsdag 27 februari 2024

Bedenktijd bij de koop van een bouwkavel?

In deze zaak heeft de rechtbank Overijsel, zittingsplaats Almelo prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Centraal staat de juridische vraag of de koop door een consument van een bouwkavel binnen de reikwijdte van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek (BW) valt. De Hoge Raad wees op 15 december 2023 arrest. In deze blog gaan we in op dit onderwerp en het oordeel van de Hoge Raad.

Donderdag 15 februari 2024

Non-concurrentiebeding

In heel veel arbeidsovereenkomsten staat een non-concurrentiebeding. Dat beding verbiedt de werknemer om tijdens of na de arbeidsovereenkomst te concurreren met de werkgever. Als de werknemer het beding overtreedt, moet die een forse boete betalen aan de werkgever.

Maandag 12 februari 2024

Studiekostenbeding advocaat-stagiair(e)? Nietig!

Een advocaat-stagiaire is per 1 juni 2022 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij een advocatenkantoor. Tijdens haar stageperiode wordt zij meermaals gewaarschuwd dat zij al haar e-mails, brieven en processtukken door haar patroon moet laten controleren. Ondanks de waarschuwingen diende de stagiaire toch een akte in bij de rechtbank. Ontslag op staande voet volgde. De advocaat-stagiaire startte een procedure. 

En ineens ging het ook over het studiekostenbeding. Daar gaat deze bijdrage over.

Donderdag 18 januari 2024

Niet-bewoningclausule? Soms onredelijk bezwarend!

Een professioneel koper van vastgoed (een B.V.) koopt een woning van particulieren en krijgt de woning op 30 december 2020 geleverd. Koopprijs van € 230.000,00. Na enkele kleine werkzaamheden in de woning, zet zij de woning weer in de verkoop. Op 5 februari 2021 wordt het huis al verkocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de NVM-koopakte en enkele extra bepalingen. Op 5 maart 2021 trekken de kopers in het huis. Al snel blijkt dat er sprake is van ernstige gebruiksoverlast. Kopers starten in 2022 een procedure voor ontbinding van de koopovereenkomst. 

Een belangrijke vraag was of de niet-bewoningsclausule een onredelijk bezwarend beding is. 

Zaterdag 30 december 2023

Introductie WKB – Het bouwrecht op de schop of een kleine aanpassing? Deel VI – de 5%-regeling bij oplevering

In deze blogserie geven we een overzicht van en praktische toelichting op de wijzigingen van de WKB. Daarbij leggen wij de focus op het civiele bouwrecht. Dus dat wat speelt in de contracten en praktische uitvoering tussen opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, onderaannemers, etc. 

In deze zesde blog de volgende inhoudelijke wijziging: er komt een uitbreiding in de wet bij het artikel dat gaat over de 5%-regeling. Dat is de regel dat de consument-opdrachtgever maximaal 5% van de aanneemsom mag inhouden op de laatste termijn. De consument stort die 5% dan bij de notaris. Welke uitbreiding komt er?

Vrijdag 29 december 2023

Introductie WKB – Het bouwrecht op de schop of een kleine aanpassing? Deel V – informatieplicht consument

In deze blogserie geven we een overzicht van en praktische toelichting op de wijzigingen van de WKB. Daarbij leggen wij de focus op het civiele bouwrecht. Dus dat wat speelt in de contracten en praktische uitvoering tussen opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, onderaannemers, etc. 

In deze vijfde blog de volgende inhoudelijke wijziging: er komt een informatieplicht van de aannemer voor de consument-opdrachtgever. Dus de consument die de aannemer opdracht geeft een huis te bouwen. Wat wordt er anders? Hoe ga je daarmee om?

Donderdag 14 december 2023

Introductie WKB – Het bouwrecht op de schop of een kleine aanpassing? Deel IV – aansprakelijkheid aannemer na oplevering

In deze blogserie geven we een overzicht van en praktische toelichting op de wijzigingen van de WKB. Daarbij leggen wij de focus op het civiele bouwrecht. Dus dat wat speelt in de contracten en praktische uitvoering tussen opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, onderaannemers, etc. 

In deze vierde blog de derde inhoudelijke wijziging: de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer ná oplevering. Wat wordt er anders en hoe beperk je risico’s? 

Vrijdag 08 december 2023

Introductie WKB – Het bouwrecht op de schop of een kleine aanpassing? Deel III – het bouwdossier

In deze blogserie geven we een overzicht van en praktische toelichting op de wijzigingen van de WKB. Daarbij leggen wij de focus op het civiele bouwrecht. Dus dat wat speelt in de contracten en praktische uitvoering tussen opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, onderaannemers, etc. 

In deze derde blog de tweede inhoudelijke wijziging: de introductie van het bouwdossier. Wat houdt het in en waarom doet het er toe? 

Maandag 04 december 2023

Introductie WKB – Het bouwrecht op de schop of een kleine aanpassing? Deel II – verzwaarde waarschuwingsplicht.

In deze blogserie geven we een overzicht van en praktische toelichting op de wijzigingen van de WKB. Daarbij leggen wij de focus op het civiele bouwrecht. Dus dat wat speelt in de contracten en praktische uitvoering tussen opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, onderaannemers, etc. 

In deze tweede blog de eerste inhoudelijke wijziging: de verzwaarde waarschuwingsplicht. Wat houdt het in en waarom doet het er toe? 

Donderdag 23 november 2023

Introductie WKB – Het bouwrecht op de schop of een kleine aanpassing? Deel I – reikwijdte en overzicht wijzigingen

Het houdt de gemoederen bezig. Zijn de aannemers en kwaliteitsborgers er klaar voor? Kan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) definitief worden ingevoerd per 1 januari 2024? Die datum is niet 100% zeker, maar het is wel zeker dat de WKB eraan komt en dat aannemers zich daarop moeten voorbereiden. Belangrijk is om contracten aan te scherpen en dossiers in te regelen.

In deze blogserie geven we een overzicht van en praktische toelichting op de wijzigingen van de WKB. Daarbij leggen wij de focus op het civiele bouwrecht. Dus dat wat speelt in de contracten en praktische uitvoering tussen opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, onderaannemers, etc. 

In deze eerste blog de reikwijdte en een overzicht van de wijzigingen. Voor wie geldt de WKB en wat gaat er veranderen? En wanneer gaat dat in?

Maandag 06 november 2023

(Eindelijk) een nieuw ROZ-model winkelruimte en overige bedrijfsruimte

Eind 2022, begin 2023 is een nieuw ROZ-model voor 290-bedrijfsruimte gepubliceerd. Hierbij kunt u denken aan de huur van een winkel of een restaurant en/of café. Met het ROZ-model wordt een standaard huurcontract en de algemene voorwaarden die daarbij horen uiteengezet. In het nieuwe ROZ-model zijn enkele wijzigingen aangebracht; het gevolg van de vele veranderingen in de wereld en wet- en regelgeving na voorgaande versie van 2012. In de praktijk zien we nog regelmatig de ROZ-documenten uit 2012 langskomen en dus is het goed nog in te zoomen op die nieuwe documenten. Hieronder bespreken we de belangrijkste punten.

Maandag 28 augustus 2023

Het uitzendbeding – neemt u het beding op of niet?

Er zijn in 2023 best wat wijzigingen doorgevoerd in de CAO voor Uitzendkrachten. Vanaf 1 september 2023 weer een belangrijke. Het uitzendbeding verdwijnt. Of wat zorgvuldiger geformuleerd, het uitzendbeding is niet standaard meer van toepassing. Als je met het uitzendbeding wilt werken dan moet je dit expliciet afspreken met de uitzendkracht. 

Bent u klaar voor die nieuwe situatie? Neemt u het uitzendbeding op of niet? Hieronder leest u er meer over. 

Vrijdag 18 augustus 2023

Einde uitzendovereenkomst bij ziekte via uitzendbeding? Let op & onderneem actie

Voor iedereen die weleens met een uitzendovereenkomst werkt is het woord “uitzendbeding” geen onbekend woord. Het uitzendbeding kon verwacht of onverwacht snelle gevolgen hebben voor de uitzendkracht; als de inlener de uitzendkracht niet meer wilde kon de uitzendovereenkomst direct eindigen. Dan stopte voor het uitzendbureau de loondoorbetalingsverplichting. 

Vanaf 1 juli 2023 is het uitzendbeding in de CAO voor Uitzendkrachten gewijzigd. Let daarop! Hieronder leest u er meer over.

Vrijdag 11 augustus 2023

Ontslag bij kritiek op bestuursstructuur – dat komt je duur te staan

Betrokkenheid van werknemers is positief. Het zorgt voor draagvlak en voor een goede werksfeer. Een werknemer mag daarbij kritisch zijn over ontwikkelingen in een bedrijf. Of over de manier waarop een bedrijf of organisatie is vormgegeven. Maar wat als je kritiek hebt op de bestuursstructuur? Of de organisatiestructuur van de onderneming? Kan dat ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer zijn? 

In deze procedure ging het om het ontslag van Ranti Tjan. Hij was sinds 2022 directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Kritiek komt je soms duur te staan.

Woensdag 28 juni 2023

Wet goed verhuurderschap - deel 1

Halverwege het jaar (1 juli) worden er regelmatig nieuwe wetten van kracht. Een belangrijke voor het huurrecht en de vastgoedpraktijk is de Wet goed verhuurderschap. Deze wet treedt (grotendeels) op 1 juli 2023 in werking. Zoals op de site van de Eerste Kamer is te lezen introduceert dit wetsvoorstel “een landelijke norm voor goed verhuurderschap”. Ook geeft het gemeenten bevoegdheden om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. 

Prachtig. Zo’n term als “verhuurderschap”. Maar wat zijn de concrete punten die met deze wet vanaf 1 juli 2023 geregeld worden?

Woensdag 28 juni 2023

Wet goed verhuurderschap - deel 2

Halverwege het jaar (1 juli) worden er regelmatig nieuwe wetten van kracht. Een belangrijke voor het huurrecht en de vastgoedpraktijk is de Wet goed verhuurderschap. Deze wet treedt (grotendeels) op 1 juli 2023 in werking. Zoals op de site van de Eerste Kamer is te lezen introduceert dit wetsvoorstel “een landelijke norm voor goed verhuurderschap”. Ook geeft het gemeenten bevoegdheden om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. 

Prachtig. Zo’n term als “verhuurderschap”. Maar wat zijn de concrete punten die met deze wet vanaf 1 juli 2023 geregeld worden? 

In onze eerste bijdrage kwam de norm “goed verhuurderschap” al aan de orde. In deze bijdrage gaan we in op een paar punten uit de wet.

Donderdag 15 juni 2023

Ruim Baan!

Een werknemer die zich misdraagt, kan op staande voet worden ontslagen. Daarvoor is een ‘dringende reden’ nodig: een daad, gedraging of eigenschap van de werknemer waardoor van de werkgever niet meer verlangd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst direct, en krijgt de werknemer geen aanspraak op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). De werknemer staat dan dus met lege handen. Daarom is ontslag op staande voet het ‘ultimum remedium’.

De uitspraak die we in deze bijdrage bespreken, laat zien dat de werkgever soms nog meer kan doen dan alleen een ontslag op staande voet.

Woensdag 14 juni 2023

Ontbinding wegens wanprestatie

Een arbeidsovereenkomst eindigt door het verstrijken van de tijd waarvoor die is aangegaan, door een vaststellingsovereenkomst, toestemming van het UWV, ontslag op staande voet of ontbinding door de kantonrechter. Deze bijdrage gaat over een bijzondere variant van de laatste optie.

De kantonrechter ontbindt vaak op verzoek van de werknemer of de werkgever hun arbeidsovereenkomst. Dat doet de kantonrechter meestal als zich één van de wettelijke ontslaggronden voordoet, die in artikel 7:669 BW zijn opgesomd. Meestal, maar dus niet altijd. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst namelijk ook ontbinden wegens een tekortkoming in de nakoming van die arbeidsovereenkomst (ook wel wanprestatie genoemd). Hoe dat werkt, leggen we in deze bijdrage uit.

Dinsdag 02 mei 2023

Koop verplicht tot levering

Bij transacties in het vastgoed vallen koop en levering vaak niet samen in één moment. In de praktijk wordt de koopovereenkomst eerst gesloten en vindt op een later moment (dat kan soms maanden of jaren duren) de levering plaats. Wat doe je als bijvoorbeeld de verkoper (voorlopig) weigert om verdere medewerking te verlenen aan die levering bij de notaris? Op grond van de overeenkomst kan een koper misschien proberen om onder de koop vandaan te komen en een boete en/of schadevergoeding van de verkoper te vorderen. Maar je kunt ook nakoming van de koopovereenkomst vorderen. Daarbij vraag je de rechter om de verkoper te verplichten mee te werken aan de levering. 

In deze bijdrage bespreken we een vonnis in kort geding van de rechter in ’s-Hertogenbosch van 11 april 2023 waarin het ging om de leveringsverplichting van de verkoper. Koop verplicht tot levering. 

 

Woensdag 12 april 2023

Het ontslag van een stichtingsbestuur - Stichting Heerlijkheid Brederode

Stichtingen drijven vaak op vrijwilligers. Wat nu als een groot deel van de vrijwilligers zich tegen het stichtingsbestuur keert vanwege een beslissing van het stichtingsbestuur? Dat kan tot veel gedoe leiden. Onlangs werd dit weer duidelijk. Een stichtingsbestuur had vanuit doel en missie een beheerder de laan uit gestuurd. Maar die beheerder genoot veel aanzien bij de vrijwilligers. De vrijwilligers stapten naar de rechtbank om het ontslag van het stichtingsbestuur te eisen. Welk toetsingskader heeft de rechter? En hoe pakte dat hier uit voor de vrijwilligers?

Donderdag 23 maart 2023

De clausule “as is, where is” in de koopovereenkomst voor onroerend goed

In koopovereenkomsten voor vastgoed zie je allerlei voorwaarden staan. Met regelmaat is dat de clausule “as is, where is”. De koper aanvaardt een pand dan in de staat waarop het pand zich bijv. bij het bereiken van overeenstemming of bij levering bevindt. Simpel gezegd, je koopt wat je ziet. Of om in het Engels door te gaan: “what you see is what you get”. Wat is nu de strekking van zo’n artikel? En heb je er wat aan? We bespreken een vonnis van de rechtbank in Groningen van 11 januari 2023 waarin deze clausule een rol speelde. 

Donderdag 02 maart 2023

Uitklokken en het voorwaardelijk ontslag op staande voet

Als een werknemer iets ergs doet kan dat leiden tot een ontslag op staande voet. Vaak wordt het ontslag op staande voet direct gegeven. Van het ene op het andere moment heb je geen werk meer. Soms geeft een werkgever een voorwaardelijk ontslag op staande voet. De werknemer is dan op staande voet ontslagen als die niet aan een specifieke voorwaarde voldoet. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat de werknemer een vaststellingsovereenkomst moet tekenen.

Hoe oordeelt de rechter over zo’n voorwaardelijk ontslag op staande voet? In deze bijdrage bespreken we een uitspraak over dit type ontslag. Ook het belang (of beter gezegd: het risico) van camerabeelden komt aan de orde.

Donderdag 02 maart 2023

Hoeft de aannemer nooit te waarschuwen voor een vergunning?

Uit de wet blijkt dat je bij aanneming van werk moet waarschuwen als meerwerk leidt tot kostenverhoging. Vorig jaar schreven we al een bijdrage over een arrest van de Hoge Raad over de reikwijdte van de waarschuwingsplicht bij meerwerk: alleen de mededeling dat sprake is van een kostenverhoging door meerwerk volstaat, de omvang hoeft niet gemotiveerd te worden. Onlangs oordeelde de Hoge Raad opnieuw in een procedure waar de waarschuwingsplicht van de aannemer (artikel 7:754 BW) centraal stond.

Woensdag 25 januari 2023

De aansprakelijkheid van de stichtingbestuurder

Er zijn veel stichtingen in Nederland. Deze stichtingen worden bestuurd door bestuurders. Dit kunnen betaalde bestuurders zijn of vrijwilligers. Als bestuurder handel je in het belang van het doel van de stichting. Daarnaast heb je ook belangen van derden waar je rekening mee moet houden. Een belangrijke norm daarbij is de Beklamel-norm. Want wat nu als een bestuurder van een stichting dat een festival organiseert een dag voor het festival nieuwe verplichtingen aangaat terwijl de weersverwachtingen slecht zijn? En de factuur niet betaald kan worden? Is die bestuurder dan aansprakelijk?

Woensdag 11 januari 2023

Heeft de zzp’er in de bouw toekomst?

In juridisch Nederland werd toch wel uitgekeken naar 23 december 2022. De dag waarop de Hoge Raad uitspraak zou doen in een belangrijke zaak met maaltijdbezorger Deliveroo. Het belang zit hem niet in Deliveroo. De uitspraak van de Hoge Raad zou misschien wel een bom leggen onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Zijn de bezorgers van Deliveroo nu werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht? Of hebben zij eigenlijk gewoon een arbeidsovereenkomst? 

De Hoge Raad deed geen uitspraak. Dus wachten we. In de tussentijd was er wel een andere uitspraak waar het ook ging om de vraag of er sprake was van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst. Een zzp’er in de bouw. Tijd om daar nog bij stil te staan. 

Maandag 21 november 2022

Ontslag tijdens proeftijd wegens longkanker

Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst is handig. Werkgever en werknemer kunnen in de proeftijd snel van elkaar af als het niet bevalt. Als de werkgever gebruik maakt van de proeftijd, moet de werkgever de werknemer schriftelijk opgave doen van de reden van de opzegging. Tenminste, als de werknemer daar naar vraagt.

Soms zijn er procedures waarvan je denkt: is dat echt gebeurd? Of: is het echt zó gebeurd? Deze zaak is er zo eentje. Een werknemer werd tijdens haar proeftijd ontslagen nadat ze kenbaar maakte dat ze leed aan een ernstige vorm van longkanker.

Maandag 31 oktober 2022

Einde arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen

Op 7 oktober 2022 wees de Hoger Raad een principieel arrest. Dat gaat om het vormvereiste om schriftelijk aan te zeggen of de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Samengevat: ook al staat vast dat er mondeling aan de aanzegverplichting is voldaan, het moet (ook) schriftelijk gebeuren. Is de aanzegging niet schriftelijk gedaan, dan is de aanzegboete verschuldigd.

Woensdag 05 oktober 2022

Samen verder bouwen?

Na zes jaar heeft Corine Post ons kantoor per 1 oktober verlaten. Na een periode van zwangerschapsverlof heeft zij ervoor gekozen een nieuwe uitdaging te zoeken buiten de advocatuur. Zij kijkt terug op een mooie en leerzame periode en wij bedanken haar voor haar inzet.

Maandag 19 september 2022

Ontbindende voorwaarde koopovereenkomst onroerend goed

Hoe vaak zie je in koopovereenkomst voor vastgoed ontbindende voorwaarden staan? Dat is heel vaak. Het begint al in de koopovereenkomst van een huis; vaak neemt de koper een ontbindende voorwaarde op voor de financiën. Stel dat de koper de financiering niet rond krijgt dan wil de koper niet aan het huis vastzitten. Het is belangrijk hoe je een ontbindende voorwaarde precies opschrijft. De (financiële) gevolgen kunnen groot zijn. Zo bleek ook weer uit deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 7 september 2022.

Dinsdag 30 augustus 2022

Verhuur van de pastorie? Kan dat nog?

De Hervormde Gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem heeft een pastorie (predikantenwoning) in eigendom. In het verleden woonde daar de predikant die werkzaam was in die kerkelijke gemeente. De predikant die er in de periode van 2010 tot 2017 ‘stond’ heeft niet in de pastorie gewoond. En wat doe je met een leegstaande pastorie? Als het even kan dan verhuur je die. Waarom? Dat levert huurinkomsten op.

Maar wat doe je als er een nieuwe predikant komt die wél in de pastorie wil wonen? Kun je de huurder dan uit de pastorie zetten? Daarover speelde onlangs een procedure.

Woensdag 24 augustus 2022

Webshop? Let op!

Als je producten aanbiedt via een webshop heb je te maken met heel veel wettelijke verplichtingen, die Europa voorschrijft. Zeker als je levert aan consumenten. De consument moet goed geïnformeerd worden over het herroepingsrecht, de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en het retourbeleid. Allemaal bekend inmiddels. Toch gaat er de laatste tijd veel mis bij webshops, omdat de bestelknop niet goed is. Ja echt...

Maandag 25 juli 2022

Heeft een rabbijn van de Portugees-Israëlische Gemeente een arbeidsovereenkomst?

De Portugees-Israëlitische Gemeente in Amsterdam maakte afspraken met een rabbijn om in de religieuze gemeenschap werk te verrichten. De rabbijn ging advies geven en kennis uitdragen t.a.v. de Joodse wetten. De Portugees-Israëlitische Gemeente is een kerkgenootschap. Hoe kwalificeer je de afspraken die deze partijen maakten? Heeft een rabbijn een arbeidsovereenkomst of zit dat anders? Een recente procedure in Amsterdam ging hierover. En om alvast een tipje van de sluier op te lichten: het ging niet om eenzelfde juridische en principiële vraag die in de afgelopen jaren centraal stond in procedures met predikanten van een kerk.

Woensdag 06 juli 2022

Hoe uitvoerig moet je waarschuwen voor kostenverhoging bij meerwerk?

Uit de wet blijkt dat je bij aanneming van werk moet waarschuwen als meerwerk leidt tot kostenverhoging. Er zijn geregeld discussies over de vraag wanneer duidelijk was dat er sprake zou zijn van meerkosten en, als dat niet zo was, hoe uitgebreid die waarschuwing daarvoor door de aannemer moet zijn. De Hoge Raad heeft daarover in zijn arrest van 1 juli 2022 meer duidelijkheid gegeven. Alleen de mededeling dat sprake is van een kostenverhoging door meerwerk volstaat, de omvang hoeft niet gemotiveerd te worden.

Dinsdag 05 juli 2022

Courtage verschuldigd bij verkoop melkveebedrijf?

Heeft een vastgoed adviesbureau recht op de volledige courtage bij de verkoop van een woning met bedrijfsopstallen van een melkveebedrijf? Het is de vraag wat de melkveehouder heeft afgesproken met dit bureau. Onlangs werd een procedure over gevoerd. Hieronder bespreken we die uitspraak. Het gaat over een bemiddelingsovereenkomst en over algemene voorwaarden.

Maandag 04 juli 2022

Voldoet DocuSign aan het schriftelijkheidsvereiste?

Omschrijving:

De koop van een woning door een natuurlijk persoon (consument) wordt schriftelijk aangegaan. De wet is daar heel duidelijk over. Maar wat is nu "schriftelijk"? Zeker in een wereld waarin steeds meer digitaal gaat. Als een koopovereenkomst voor de koop en verkoop van een woning wordt getekend via het programma DocuSign, voldoe je dan aan de schriftelijkheidseis uit de wet?

Onlangs speelde deze vraag in een procedure en de rechtbank in Leeuwarden oordeelde hierover.

Woensdag 01 juni 2022

Ontslag vanwege een ernstig gewetensbezwaar

In de wet staan ontslaggronden. Situaties of redenen die kunnen leiden tot een ontslag van een werknemer. De ontslaggronden worden aangeduid met een letter; denk bijvoorbeeld aan de b-grond (langdurige arbeidsongeschiktheid) of de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Er is ook een ontslaggrond die gaat over ernstige gewetensbezwaren. Daar hoor je bijna nooit meer over. Waarom staat die grond toch in de wet? 

We gaan in deze bijdrage in op een recente zaak waarin een werknemer is ontslagen vanwege ernstige gewetensbezwaren. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de f-grond. 

Dinsdag 31 mei 2022

Het ontslag van een bestuurder van een stichting

Een stichting wordt vaak bestuurd door één of meer bestuurders. Dit kunnen betaalde krachten zijn maar ook vrijwilligers. In ieder geval zullen de bestuurders moeten handelen in het belang van de stichting. De inzet van goede bestuurders is van essentieel belang voor non-profit organisaties. Mensen met hart voor de zaak. Hart voor het doel van de stichting. Alles staat in het teken van dat doel. Wat nu als er toch problemen ontstaan met een bestuurder?

We gaan in deze bijdrage in op het ontslag van een bestuurder van een stichting aan de hand van de recente casus die speelde bij de stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI).  

Woensdag 18 mei 2022

Terecht beroep op opschorting van aannemingsovereenkomst – toch productie van bouwelementen hervatten?

Opschorting is zo’n mooi juridisch woord. Als je een opeisbare vordering hebt op een ander, terwijl jij ook nog een verplichting hebt ten opzichte van die ander, dan mag je jouw verplichting opschorten. Je mag wachten met het nakomen van jouw afspraak totdat de andere partij eerst zijn afspraken tegenover jou is nagekomen. In de bouw komt opschorting vaak voor. Denk maar aan een opdrachtgever die zijn betalingsverplichting richting een aannemer opschort. Of een aannemer die zijn verplichtingen richting de opdrachtgever opschort. 

In deze procedure had producent van bouwelementen de productie stilgelegd. Opgeschort. De opdrachtgever moest eerst betalen. De opdrachtgever was het daar niet mee eens en startte een kort geding. Inzet? De aannemer moest de productie van casco bouwelementen hervatten.

Dinsdag 26 april 2022

De Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de gevolgen voor het Nederlandse arbeidsrecht (deel 4) – uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever

Op 1 augustus moet Nederland de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben vertaald in onze eigen wetgeving. Op 19 april 2022 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. We gaan concreet in op het wetsvoorstel en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor het Nederlandse arbeidsrecht. 

Dit is deel 4 en gaat over de informatieplicht van de werkgever.

Woensdag 06 april 2022

De Governancecode Zorg 2022 - wat is veranderd en wat moet je ermee?

Omschrijving:
Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe Governancecode Zorg; de Governancecode Zorg 2022. De vorige versie stamt uit 2017. Is er na vier jaar veel veranderd in die code? We hebben sinds 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Heeft die wet nog invloed gehad? In deze bijdrage vergelijken we de twee codes en lichten we de belangrijkste verschillen eruit. Als het intern in uw organisatie nog niet is verwerkt, kan dat de komende periode worden opgepakt. 

Maandag 04 april 2022

Verkoop kerk De Horst en onbevoegdheid pastoor

Hofmans Vastgoed B.V. vordert dat de parochie in Groesbeek wordt veroordeeld om mee te werken om de kerk te leveren. Volgens het vastgoedbedrijf heeft zij de kerk gekocht van de Parochie. Volgens de Parochie was dit niet het geval. De pastoor was niet bevoegd om de Parochie te vertegenwoordigen. Er is geen rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand gekomen. Kan de pastoor rechtsgeldig een contract sluiten? Heeft hij de schijn van vertegenwoordiging gewekt? Krijgt Hofmans Vastgoed de kerk overgedragen? 

Vrijdag 25 maart 2022

De Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de gevolgen voor het Nederlandse arbeidsrecht (deel 3) – het studiekostenbeding

Op 1 augustus moet Nederland de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben vertaald in onze eigen wetgeving. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer hierover. In onze eerste bijdrage leest u meer over de richtlijn. Nu gaan we concreet in op het wetsvoorstel en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor het Nederlandse arbeidsrecht.

Dit is deel 3 en gaat over het studiekostenbeding.

Dinsdag 22 maart 2022

De Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de gevolgen voor het Nederlandse arbeidsrecht (deel 2) – het verbod op nevenwerkzaamheden

Op 1 augustus moet Nederland de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben vertaald in onze eigen wetgeving. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer hierover. In onze eerste bijdrage leest u meer over de richtlijn. Nu gaan we concreet in op het wetsvoorstel en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor het Nederlandse arbeidsrecht. 

Dit is deel 2 en gaat over het verbod op nevenwerkzaamheden.

 

Maandag 21 maart 2022

De Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de gevolgen voor het Nederlandse arbeidsrecht (deel 1) – de richtlijn

Veel wetgeving in Nederland komt direct of indirect voort uit Europa. Het arbeidsrecht kent veel regels die het gevolg zijn van Europese richtlijnen, uitspraken, etc. De Europese regels moet in de nationale wetgeving worden vertaald en vastgelegd. Op 1 augustus 2022 verstrijkt er weer een termijn voor Nederland voor zo’n vastlegging. Op 1 augustus moet Nederland de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie) hebben vertaald in onze eigen wetgeving.

Deze richtlijn heeft gevolgen voor het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld voor hoe we omgaan met nevenwerkzaamheden of met studiekosten. In deze serie gaan we in op de richtlijn en de gevolgen. Dit eerste deel geeft wat achtergrond over de richtlijn.

Donderdag 17 februari 2022

Het geheimhoudingsbeding – effectief maar matiging van de boete

Wat kun je nu met een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst? Is dat wel effectief en bruikbaar? Er zijn mensen die twijfelen. Maar het is en blijft een effectieve afspraak om bedrijfsgeheimen e.d. te beschermen. Toch vraagt het om scherpte in hoe je het opschrijft. Zeker als het gaat om een boeteclausule en een bepaling over schadevergoeding. Een recente uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar maakt dit duidelijk.

Woensdag 02 februari 2022

Wettelijke verhoging en matiging – werkgever heeft pech gehad

Meestal betaalt een werkgever richting het einde van een maand salaris aan de werknemer. Als een werkgever te laat betaalt, dan wordt al snel gesproken over het recht op de wettelijke verhoging. Wat is dat precies? Wettelijke verhoging is de boete die de werkgever betaalt vanaf de 4e werkdag dat hij het loon te laat betaalt. Uiteraard hoeft een werkgever die boete niet te betalen als de vertraging niet aan hem is te wijten.

Woensdag 12 januari 2022

Bovenwettelijke uitkeringen bij ontslag en de Wet Normering Topinkomens (WNT)

In de vorige bijdrage bespraken wij de ontslagzaak van de bestuurder van Stichting OVO in Gorinchem in het licht van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Een interessant onderdeel van die procedure ging over de Wet Normering Topinkomens (WNT) en bovenwettelijke uitkeringen en dat onderdeel bespreken we hier. 

Dinsdag 11 januari 2022

Ontbinding arbeidsovereenkomst statutair bestuurder stichting – invloed Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Sinds 1 juli 2021 kennen we de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wij schreven daar al eerder over. Toen was het nog wetgeving op papier. Maar hoe wordt zo’n nieuwe wet in de praktijk toegepast? Onlangs deed de rechtbank Rotterdam uitspraak in een ontslagzaak. Het ging om een statutair bestuurder van een stichting op het gebied van onderwijs. In deze bijdrage bespreken we die uitspraak en kijken we wat de invloed van de WBTR is. 

Woensdag 29 december 2021

‘Ik had wel gedronken, maar dat deed ik omdat ik verslaafd ben.’ Ontslag (op staande voet) tijdens ziekte – het kan, maar blijft lastig.

De gemeente Epe ontsloeg een werknemer op staande voet vanwege alcoholgebruik tijdens het werk. De maat was vol. Pas na het ontslag meldde de werknemer zich (met terugwerkende kracht) ziek. Toch vernietigde de kantonrechter het ontslag, omdat sprake was van een ontslag ‘wegens’ ziekte, in plaats van ‘tijdens’. Wat het belang is van het verschil tussen de woorden ‘tijdens’ en ‘wegens’ bij het ontslag van een zieke werknemer wordt duidelijk uit de casus die de gemeente Epe aan de hand had. De werknemer werd ontslagen wegens ziekte volgens de rechter. De rechter vernietigde daarom het ontslag op staande voet. Was het ‘tijdens’ geweest, dan had het ontslag wel standgehouden.

Donderdag 09 december 2021

Heeft een losgemaakte predikant (PKN) recht op een transitievergoeding?

Op 1 november 2021 deed het gerechtshof in Leeuwarden uitspraak in een ‘kerkzaak’. Die procedure ging over de vraag of een predikant (een ‘gewone’ dominee) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), na een losmakingsprocedure van de kerkelijke gemeente (een voor de predikant onvrijwillig einde van zijn werkzaamheden) recht heeft op een transitievergoeding. Dominee Gerard Rinsma werd in augustus 2020 namelijk losgemaakt na een slepend conflict met de kerkenraad. Rinsma was dominee van de Agneskerk in Goutum. 

Dinsdag 30 november 2021

Vaststellingsovereenkomst na een ontslag op staande voet – geen WW-uitkering?

Omschrijving:
Een werkgever schorst een werknemer en geeft de werknemer vervolgens een ontslag op staande voet. Na het ontslag op staande voet zijn de werkgever en werknemer met elkaar in overleg gegaan. Zij sloten een vaststellingsovereenkomst. De werknemer vraagt bij het UWV een WW-uitkering aan. Het UWV stelde het recht op een WW-uitkering wél vast maar betaalt geen uitkering aan de werkloze werknemer. Volgens het UWV is de werknemer door eigen toedoen werkloos geworden. Hoe zit het nu? Is het risicovol om na een ontslag op staande voet alsnog een vaststellingsovereenkomst te sluiten met een werknemer? 

Maandag 22 november 2021

Koopovereenkomst voor onroerend goed – asbest – uitleg over de overeenkomst

Omschrijving:
De Gemeente Venlo koopt onroerend goed van een eigenaar. Vervolgens verkoopt de Gemeente het twee jaar later aan een derde. Die derde claimt bij de Gemeente flinke schade vanwege asbest. De Gemeente spreekt daarop de oorspronkelijke eigenaar aan. In deze procedure ging het om de uitleg van een koopovereenkomst voor onroerend goed. 
Hoe ver strekt de asbestsaneringsverplichting van de verkoper? Heeft de koper afstand gedaan van het recht om te klagen over nog resterend asbest door het restant van de koopsom te betalen na ontvangst van een asbestinventarisatierapport? Heeft de koper tijdig geklaagd? 
In twee delen bespreken we de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 29 september 2021.

Vrijdag 19 november 2021

Koopovereenkomst voor onroerend goed – asbest – hoe zit het met de klachtplicht?

De Gemeente Venlo koopt onroerend goed van een eigenaar. Vervolgens verkoopt de Gemeente het twee jaar later aan een derde. Die derde claimt bij de Gemeente flinke schade vanwege asbest. De Gemeente spreekt daarop de oorspronkelijke eigenaar aan. In deze procedure ging het om de uitleg van een koopovereenkomst voor onroerend goed.

Hoe ver strekt de asbestsaneringsverplichting van de verkoper? Heeft de koper afstand gedaan van het recht om te klagen over nog resterend asbest door het restant van de koopsom te betalen na ontvangst van een asbestinventarisatierapport? Heeft de koper tijdig geklaagd?

In twee delen bespreken we de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 29 september 2021.

Dinsdag 05 oktober 2021

Was werknemer, ondanks ziekte, daadwerkelijk in staat om vakantie op te nemen? Het vervallen van vakantiedagen. De praktijk.

In de vorige bijdrage bespraken we de theorie bij het vervallen van vakantiedagen. Dit is geregeld in artikel 7:640a BW. In deze bijdrage bespreken we een recent arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (21 september 2021) waarin er geoordeeld moest worden over dit onderwerp. Was de werknemer, ondanks ziekte, daadwerkelijk in staat om vakantie op te nemen? Waren haar vakantiedagen vervallen of moest haar werkgever (Stichting de Lichtenvoorde) nog vakantiedagen uitbetalen?

Maandag 04 oktober 2021

Het vervallen van vakantiedagen. Hoe zit het ook al weer? De theorie.

Regelmatig komt toch nog de vraag voorbij: wanneer vervallen vakantiedagen? En hoe zit het met het vervallen van vakantiedagen bij arbeidsongeschikte (zieke) werknemers? Het vervallen van vakantiedagen is geregeld in artikel 7:640a Burgerlijk Wetboek (BW). In deze bijdrage gaan we in op de theorie. In de volgende bijdrage bespreken we een recente casus die speelde bij het hof over het vervallen van vakantiedagen.

Maandag 13 september 2021

Van bruikleen zonder huurbescherming naar huur met huurbescherming

Verhuurders die een woning willen verhuren zonder dat de huurder ontruimingsbescherming heeft, kiezen vaak voor de kortlopende huurovereenkomst. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij de huurder geen ontruimingsbescherming heeft, mits de verhuurder tijdig de einddatum van de huur aanzegt.

Een alternatief is dat er gedurende een bepaalde tijd een verbruikleningsovereenkomst wordt afgesloten. De gebruiker van een woning betaalt dan alleen de daadwerkelijke kosten van het gebruik, maar betaalt geen vergoeding voor het gebruik van de woning zelf.

Maar ja, als het puntje bij het paaltje komt is het altijd afwachten wat de gebruiker of huurder gaat doen. Recent moest het Gerechtshof Den Haag oordelen in een zaak waarbij de vraag was: is er een huurovereenkomst gesloten of een bruikleningsovereenkomst?

Maandag 26 juli 2021

Onenigheid binnen het bestuur van stichting Bospop – ontslag van bestuurders en een vordering tegen de stichting?

Binnen het bestuur van stichting Bospop ontstaat onenigheid over de keuze van een nieuw in te voeren bestuursmodel. De voorzitter van het bestuur en drie andere bestuursleden ontslaan de drie anders denkende bestuursleden. De anders denkende bestuursleden zijn van mening dat er geen (rechtsgeldig) ontslagbesluit is genomen. Zij willen weer worden toegelaten om werkzaamheden als bestuurslid te blijven uitoefenen. Een interessant kort geding dus.

Maandag 19 juli 2021

Een tweede kans moet je pakken. Begeleiding gaat vóór huur(bescherming).

Als iets niet goed gaat en je krijgt een tweede kans, dan wil je die pakken. In de wereld van maatschappelijk werk, dienstverlening en zorg komt dit regelmatig voor. Juist ook daar waar het gaat om de begeleiding aan mensen en het hebben van woonruimte. Mensen die begeleid worden om op eigen benen te staan, krijgen soms woonruimte ter beschikking gesteld. Zo kunnen ze stap voor stap leren om op zichzelf te wonen. Er zijn ook gemeenten die hierover afspraken met elkaar maken voor het voorkomen van dakloosheid van mensen. Als er juridische discussies komen tussen bijvoorbeeld een zorgorganisatie of een woonstichting met een zorgbehoevende, dan kan dat gaan over de vraag of een zorgbehoevende recht heeft op huurbescherming. En over de vraag wat nu zwaarder weegt; zorg en begeleiding of huur?

In deze bijdrage gaan we in op een recent arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden.

Vrijdag 16 juli 2021

Ontslag op staande voet. Dan terug als zzp’er. Logisch?

Er zijn van die situaties waarbij je denkt: is dat echt gebeurd? Dan blijkt het echt gebeurd te zijn. Een aantal maanden geleden wees de kantonrechter in Den Haag een vonnis waar deze vraag ook blijft hangen. Het gaat om een werknemer die op staande voet wordt ontslagen. Vervolgens wordt deze – inmiddels – ex-werknemer als zzp’er ingehuurd. Voor dezelfde werkzaamheden. De werknemer vecht daarna het ontslag op staande voet aan. Weinig verrassend, maar dat ontslag op staande voet ging van tafel. Is dat echt gebeurd? Ja.

Donderdag 24 juni 2021

Oproepcontracten: overzichtsblog & aanscherping regels verplichte aanbieding arbeidsovereenkomst

Op het gebied van de oproepovereenkomst is de afgelopen jaren veel veranderd. Dat komt door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Met de komst van die wet is de verplichting ontstaan om steeds na een periode van een jaar een vaste urenomvang aan te bieden aan de oproepkracht. Aan dat aanbod zijn regels verbonden. Wij schreven hier destijds al over in een blog. In 2021 worden de regels rond dat aanbod (verder) aangescherpt.

In deze blog een kort overzicht van de stand van zaken en de komende wetswijzing per 1 juli 2021.

Donderdag 27 mei 2021

Een wettelijke basis voor een Raad van Commissarissen (RvC) bij de stichting en de vereniging – de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Het is aftellen naar 1 juli 2021. Dan treedt de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen in werking. In deze bijdrage specifieke aandacht voor het toezicht op en van de vereniging en de stichting. Op dit moment is er in de wet geen expliciete wettelijke basis voor het instellen van een Raad van Commissarissen (RvC) bij de vereniging en de stichting. Dat wijzigt per 1 juli aanstaande.

Dinsdag 25 mei 2021

Discriminatie door de woningcorporatie - geslacht in de huurovereenkomst

Een vrouw huurt sinds 2003 een woning bij (de rechtsvoorganger van) stichting Zayaz, een woningcorporatie in ‘s-Hertogenbosch. De vrouw ging toen als man door het leven. In 2013 voltooit zij haar transitie naar vrouw. Zij verandert haar voornamen en daarmee haar initialen. De door de vrouw gewenste aanpassingen in de huurovereenkomst, verwerkte de woningcorporatie niet. Uiteindelijk is Zayaz alleen bereid om de huurovereenkomst aan te passen als er eerst een gesprek komt over communicatie- en omgangsvormen. De vrouw gaat hiermee niet akkoord en is pas bereid om het gesprek aan te gaan als eerst de huurovereenkomst wordt aangepast.

Dinsdag 18 mei 2021

De bestuurder van een stichting – minder ontslagbescherming door de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Het is aftellen naar 1 juli 2021. Dan treedt de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen in werking. In deze bijdrage specifieke aandacht voor de positie van de stichtingsbestuurder. De positie van een bestuurder van een stichting is namelijk wel wat bijzonder. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de positie van de statutair bestuurder van een vennootschap. Voor die laatste geldt het vertrekpunt dat een vennootschappelijk ontslag (ontslag via de AVA) ook leidt tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij een bestuurder van een stichting is dat anders en moet je – in principe – nog naar de rechter. Dat wijzigt per 1 juli aanstaande. De stichtingsbestuurder krijgt minder ontslagbescherming.

Maandag 17 mei 2021

De payrollovereenkomst in het onderwijs – geen onwettige “constructie”

Payrollovereenkomst en loonvordering na einde dienstverband. Werknemer neemt het standpunt in dat de inlener een onwettige payrollconstructie heeft toegepast. Daarnaast stelt de werknemer dat hij recht heeft op achterstallig loon, omdat hij in hogere functies zou hebben gefunctioneerd. De kantonrechter wijst alle vorderingen af. De werkgever heeft een legitiem doel voor het toepassen van een payrollconstructie. Daarnaast is geen sprake van omzeiling van wettelijke regels. Ook de loonvordering wordt afgewezen: niet is gebleken dat de werknemer feitelijk andere dan de in zijn contract vermelde werkzaamheden heeft verricht.

Maandag 26 april 2021

Boete bij overtreding concurrentiebeding

Is het nog zinvol om een boetebeding aan een non-concurrentiebeding te koppelen? Komt een werknemer er niet altijd met een schijntje vanaf als het beding is overtreden? Soms kan dat gevoel je bekruipen. Als werkgever moet je eerst de overtreding van een beding zien te bewijzen. Vervolgens gaat een werknemer vol verweer voeren dat de boete zo hoog is, dat de werknemer zielig is, etc. Via zo’n beroep op matiging blijft er dan weinig over onderaan de streep. Is dat terecht? We bespreken een recent vonnis van de kantonrechter in Rotterdam.

Woensdag 13 januari 2021

Ontruiming pastorie en dienstwoning

Pastoor. Parochie. Pastorie.
De heer Pierre Valkering was tot april 2019 werkzaam als priester en pastoor van de Vredeskerk in Amsterdam. De buurt waar deze kerk stond, was zijn parochie, een lokale gemeenschap van geloven. Als pastoor van de parochie is aan hem woonruimte ter beschikking gesteld in de pastorie van de kerkgemeenschap. Een pastorie is in feite een dienstwoning. Een ambtswoning. De parochie is eigenaar van de pastorie. De pastoor woont in de pastorie.

Dinsdag 03 november 2020

Advocatenkantoor start procedure tegen verhuurder --> geen school in het hoogwaardige kantoorpand

Opnieuw een bijdrage die gaat over de vraag of je als huurder iets kunt doen of voorkomen aan de uitstraling van een gehuurd pand. Onze eerdere bijdrage – die ging over de mogelijke komst van een hospice in een huurpand – kunt u hier lezen

Vrijdag 30 oktober 2020

Ontslag op staande voet wegens een onjuiste vermelding op een cv is niet rechtsgeldig

Een onjuiste vermelding op een cv van een werknemer dat zij het diploma VIG niveau 3 heeft gehaald, terwijl dat niet zo is, is geen reden voor een ontslag op staande voet. Het is niet gebleken dat de werknemer onbekwaam was. Ook bleek niet dat zij verboden handelingen heeft verricht of in de zorg voor cliënten tekort is geschoten. Het ontslag op staande voet gaat van tafel. De werkgever heeft dit ontslag niet zorgvuldig gegeven.

Dinsdag 27 oktober 2020

Ontslag op staande voet wegens niet (tijdig) overleggen diploma’s rechtsgeldig

Als werkgever stel je in een vacaturetekst de eis dat de nieuwe werknemer moet beschikken over diploma X. De werknemer kan dat diploma niet laten zien. Mag je een werknemer dan ontslaan? Kun je zo’n werknemer zelfs op staande voet ontslaan? Het gerechtshof in Arnhem deed onlangs uitspraak in een zaak waar deze vragen centraal stonden.

Dinsdag 06 oktober 2020

Leidt de komst van een hospice in een bedrijfspand tot een vermindering van huurgenot?

Een huurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam wilde niet dat er in hetzelfde pand een hospice zou komen. Hij startte een kort geding om te voorkomen dat een hospice zich zou vestigen op de verdieping onder hun bedrijfspand. De komst van een hospice was volgens de huurder niet goed voor de representativiteit van het pand. De procedure liep voor de huurder niet goed af. De verhuurder mocht het pand aan het hospice verhuren. Dat moet de huurder dulden. Wat was er aan de hand? En kun je als huurder iets doen of voorkomen aan de uitstraling van het pand?

Dinsdag 04 augustus 2020

Een arbeidsovereenkomst terwijl er geen schriftelijke of mondelinge overeenstemming is? Het kan.

Als er geen (schriftelijke) overeenstemming is over de arbeidsovereenkomst en er nog geen werk is verricht, maar er is al wél loon betaald: is er dan sprake van een arbeidsovereenkomst? Ja, oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant recent in een kort geding. Hoe dat zit, lees je hierna.

Maandag 27 juli 2020

D-rt Groep wil slechts een deel van de huur te voldoen – recht op huurprijsvermindering?

Na een aantal weken van wat stilte qua rechterlijke uitspraken over huurprijsvermindering, is er recent weer een uitspraak gedaan. Een wat afwijkende uitspraak ten opzichte van de voorgaande uitspraken. Hieronder leest u meer over deze uitspraak waar D-rt Retail (van onder meer D-Reizen en VAkantieXperts) huurder is.

Vrijdag 24 juli 2020

Ontslag op staande voet bij bagatel – plastic tasje van € 0,03

Vorige week schreven we een bijdrage over een ontslag op staande voet bij de Action. Op 23 juli 2020 volgde er opnieuw een uitspraak waar de Action bij betrokken was. Opnieuw een ontslag op staande voet. Opnieuw vanwege een bagatel-delict. Dus een ontslag bij een kleine overtreding.

Een medewerker van Winkelketen Action nam een plastic tasje mee zonder te betalen. Er volgde een ontslag op staande voet. Is dat een dringende reden?

Vrijdag 17 juli 2020

Ontslag op staande voet bij bagatel – familiekorting

Dingen die niet goed zijn gegaan moet je benoemen. En het is soms gepast om er ook een straf aan te koppelen. Alleen als je dan bestraft wordt, probeer je er vaak onder vandaan te komen. Je gaat je foute gedrag goedpraten. In de trant van: ‘het valt wel mee’ of ‘het kon veel erger’. Maar het kan ook zijn dat je ten onrechte wordt bestraft voor iets kleins. De straf kan grote gevolgen hebben. Op de werkvloer is dat niet anders. Werknemers kunnen op staande voet ontslagen worden bij kleine overtredingen. Met een duur woord heet dat in het arbeidsrecht een bagatel-delict. 

Winkelketen Action mocht een medewerkster van een filiaal in Amsterdam niet op staande voet ontslaan, hoewel die haar vader tegen de regels in personeelskorting (van € 1,69) heeft gegeven.

Donderdag 16 juli 2020

Koopovereenkomst activa – discussie over goodwill en garanties

Door de coronacrisis kwam er een dip in het aantal fusies en overnames. Dat tij begint weer wat te keren. Volgens deskundigen zit de markt voor bedrijfsovernames weer in de lift. Bedrijfsovernames vinden op verschillen manieren plaats. In deze bijdrage richten we ons op de koopovereenkomst van activa en dan met name de uitleg van goodwill. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde daar recent over.

Dinsdag 14 juli 2020

EEN BONUS ALS ARBEIDSVOORWAARDE – WANNEER IS DAAR SPRAKE VAN?

De werkgever betaalt een (aantal jaren op rij een) bonus, maar stopt daar op een bepaald moment weer mee. Is er dan een arbeidsvoorwaarde ontstaan of niet? Kan de werknemer die bonus afdwingen? Een veel voorkomende discussie. Ook weer actueel door de coronacrisis. Deze vraag is niet in algemene zin te beantwoorden, zo oordeelde de Hoge Raad al in zijn arrest in 2018. Het komt aan op het vertrouwen dat door de werkgever is gewekt bij de werknemer. Daarvoor gaf de Hoge Raad gezichtspunten.

Dat is nog wat algemeen. We maken het concreet aan de hand van een recente zaak. De kantonrechter in Rotterdam gebruikt de gezichtspunten om te beslissen over een bonus. We bespreken de casus, de toepassing van de gezichtspunten van de Hoge Raad en wat dit betekent voor de praktijk. Daarbij gaan we nog in op hoe dit zich nu verhoudt tot maatregelen in verband met corona.

Maandag 13 juli 2020

De billijke vergoeding in relatie tot de Wet normering topinkomens (WNT)

In de Wet normering topinkomens (WNT) staat een maximumvergoeding opgenomen om aan een werknemer te betalen bij een beëindiging van het dienstverband. Wat nu als een werknemer een billijke vergoeding claimt die hoger is dan het maximumbedrag uit de WNT? Kan er geen hogere billijke vergoeding dan dat maximum worden toegekend? We bespreken deze vragen aan de hand van een recente uitspraak van de kantonrechter in Zaanstad.

Dinsdag 07 juli 2020

MONDDOODCLAUSULE: IS UITSLUITING VAN RECHTSBESCHERMING IN KETTINGBEDING IN STRIJD MET DE OPENBARE ORDE?

Een veehouder is eigenaar van een perceel met een woning. Dit perceel grenst aan dat van zijn bedrijf. Hij wil het perceel met de woning verkopen, maar de veehouder wil geen gedoe met zijn toekomstig buren (kopers) over zijn bedrijfsvoering, stankoverlast, etc. Daarom neemt hij in de leveringsakte van de woning een beding waarin staat dat de kopers daar nooit over mogen klagen bij de gemeente of andere instanties. Daarmee werd de koper monddood gemaakt.

De vraag is of dat wel kan. Een zogenaamde monddoodclausule komt vaker voor. We bespreken een recent arrest van het gerechtshof in Den Bosch. Wat was er aan de hand? En wat betekent dit voor de praktijk?

Maandag 06 juli 2020

Verhuurder Union Street – gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW – recht op huurprijsvermindering?

Het aantal rechterlijke uitspraken over huurprijsvermindering tijdens corona neemt toe. Als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn vanwege het coronavirus kunnen veel huurders hun pand niet of niet volledig gebruiken. Zij claimen bij de verhuurder een lagere huurprijs. Verhuurders staan niet te springen om zomaar huurprijsvermindering toe te staan. Elke zaak heeft een eigen insteek en een eigen uitkomst. In deze bijdrage bespreken we de uitspraak waar Union Sierra als verhuurder optrad.

Dinsdag 30 juni 2020

Huur door Brgrrtime – gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW – recht op huurprijsvermindering?

We schreven al meerdere bijdragen over het thema van huurprijsvermindering tijdens corona. Als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn vanwege het coronavirus kunnen veel huurders hun pand niet of niet volledig gebruiken. Zij claimen bij de verhuurder een lagere huurprijs. Verhuurders staan niet te springen om zomaar huurprijsvermindering toe te staan. Na de uitspraken van AB Inbev, Urbana en Vitesse is er een nieuwe uitspraak van het bedrijf Brgrrtime in Amsterdam.

Woensdag 24 juni 2020

Proeftijdontslag: sla de plank niet mis!

In onze vorige bijdrage schreven we al over de spelregels rondom de proeftijd. Op 8 mei 2020 wees het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een beschikking over een proeftijdontslag. Een werkgever die tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst beëindigde. Deze werkgever sloeg de plank (letterlijk) mis. Dat kostte hem geld. Hoe kon dat gebeuren?

Maandag 22 juni 2020

Het proeftijdbeding, altijd en overal geldig?

Kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. Komt datgene wat de sollicitant in het gesprek over zijn persoon en vaardigheden heeft verteld overeen met de werkelijkheid? Dat is waarvoor een proeftijdbeding is bedoeld. Andersom geldt hetzelfde: is het team bij de werkgever eigenlijk wel zo leuk als tijdens de sollicitatie werd voorgespiegeld?

Dinsdag 16 juni 2020

Rechtsbijstandverzekering en de voorkeursadvocaat – update

Wij schreven al eerder over de rechtsbijstandverzekering en de voorkeursadvocaat. Veel mensen hebben namelijk een rechtsbijstandsverzekering. Voor verzekerden is het niet altijd duidelijk wanneer zij zelf een advocaat mogen kiezen. Een aantal jaar geleden oordeelde het Europees Hof van Justitie al dat je ook recht hebt op een voorkeursadvocaat bij een administratieve procedure. Bijvoorbeeld een procedure bij het UWV.

Dinsdag 09 juni 2020

Werken bij een buitenlands bedrijf. Welk arbeidsrecht is van toepassing?

Het komt vaker voor dan je denkt. Een Nederlandse werknemer die in dienst is van een buitenlands bedrijf. Het kan om een volledig buitenlands bedrijf gaan. Maar ook om een Nederlands bedrijf die in het buitenland een bedrijf heeft opgericht of overgenomen. Als de werknemer bij zo’n bedrijf gaat werken en zijn salaris krijgt, is er niets aan de hand. Vaak ontstaan de problemen pas als er niet of niet volledig wordt betaald. Of als het buitenlandse bedrijf je ineens op straat zet. Kan de werknemer dan een beroep doen op het Nederlands arbeidsrecht?

Maandag 08 juni 2020

Huur door Urbana – gebrek in de zin van artikel 7:6204 lid 2 BW – geen recht op huurprijsvermindering

Opnieuw een huurder die huurprijsvermindering wil en een verhuurder die zich daar in kort geding tegen verzet. Dat is geen uitzondering meer. Eerder schreven we daar al twee blogs over. De stand na drie uitspraken is nu 1-2, en in het voordeel van de verhuurders. In deze zaak heeft de verhuurder in kort geding met succes betaling van de huurpenningen gevorderd, ondanks sluiting van het horecapand. Hoe oordeelt de rechter hier over het aspect corona en het gebrek? En waarin verschilt deze casus dan van anderen?

Dinsdag 02 juni 2020

Huur voetbalstadion Vitesse – gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW – geen recht op huurprijsvermindering

Het was even groot nieuws. Voetbalclub Vitesse startte een kort geding tegen de eigenaar van voetbalstadion Gelredome. Vitesse wilde een huurvermindering krijgen van de huurprijs. Door de maatregelen die getroffen zijn vanwege het coronavirus, kan het voetbalstadion niet gebruik worden. Dit kort geding leek bij voorbaat lastig te winnen. De voorzieningenrechter wees de vorderingen van Vitesse ook af. Waarom?

Dinsdag 02 juni 2020

Huur door Inbev – gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW – wel recht op huurprijsvermindering

Huurders die vermindering van de huurprijs willen. Dat is geen uitzondering meer. Als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn vanwege het coronavirus kunnen veel huurders hun pand niet of niet volledig gebruiken. Verhuurders staan niet te springen om zomaar huurprijsvermindering toe te staan. In deze zaak kreeg een huurder het voor elkaar om een huurprijsvermindering van 1/3e door te voeren. De verhuurder verloor. Hoe kon deze huurder winnen?

Woensdag 20 mei 2020

Huurachterstand betalen en het gehuurde ontruimen – corona biedt geen uitweg

Als de huur niet tijdig is betaald aan de verhuurder, heb je als huurder een probleem. Je loopt het risico dat er boetes verschuldigd zijn. En als de achterstand minimaal drie maanden bedraagt, kan een verhuurder proberen te komen tot een ontruiming. In deze tijd zijn er huurders die “het coronavirus” er als excuus bijhalen. Men kan niet betalen “door corona”. Uiteraard hebben we het hier niet over de huurders die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, bijvoorbeeld doordat hun bedrijf gesloten moet blijven. Twee weken terug werd er een uitspraak gedaan waarin een huurder corona ook als excuus opvoerde. Zonder succes.

Vrijdag 15 mei 2020

Re-integratie van een zieke werknemer in coronatijd

Een langdurig zieke werknemer zorgt in de meeste organisaties voor hoofdbrekers. De huidige coronacrisis daarbij opgeteld, maakt re-integratie er niet eenvoudiger op. Dit ziet het UWV ook in en heeft om die reden voor aanvullende maatregelen gezorgd in de vorm van een addendum (toevoeging) bij de Wet verbetering poortwachter.

Iedere werkgever weet dat een zieke werknemer betekent dat er een ontslagverbod geldt en het loon van de zieke werknemer maximaal twee jaar doorbetaald moet worden. Werkgever en werknemer dienen zich daarbij te houden aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Zo wordt onder meer verwacht dat er een re-integratiedossier wordt opgesteld en deze tussentijds wordt bijgewerkt.  

Dinsdag 05 mei 2020

De kapper discrimineert een vrouw op grond van geslacht. Wat nu?

De kappers zijn op dit moment (5 mei 2020) nog gesloten. De overheid heeft besloten dat mensen in de contactberoepen (zoals kappers) tot en met 19 mei 2020 niet mogen werken. Gelukkig lijkt het er steeds meer op dat kappers op korte termijn weer open mogen. Dan kunnen kappers weer werken en geld verdienen. Zullen de prijzen van de kappers omhoog gaan? Misschien gaan mannen wel meer betalen voor een knipbeurt. Waarom? Lees meer.

Vrijdag 01 mei 2020

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van een bv in tijden van corona – Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Voor besloten vennootschappen (bv’s) was het spannend. Hoe gaan we om met de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)? Krijgen we de jaarstukken wel tijdig af? De gevolgen van de coronacrisis maakt het vrijwel onmogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daar is een noodwet voor gemaakt. Op 24 april 2020 trad deze noodwet in werking. Formeel heet de wet de “Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid”. Welke mogelijkheden biedt die wet nu?

In deze aflevering staat de bv centraal.

Donderdag 30 april 2020

De algemene ledenvergadering (ALV) van een vereniging in tijden van corona – Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Voor verenigingen was het spannend. Hoe gaan we nu de algemene ledenvergadering (ALV) organiseren? Krijgen we de jaarstukken wel tijdig af? De gevolgen van de coronacrisis maakt het vrijwel onmogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daar is een noodwet voor gemaakt. Op 24 april 2020 trad deze noodwet in werking. Formeel heet de wet de “Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid”. Welke mogelijkheden biedt die wet nu?

In deze aflevering staat de vereniging centraal. Aan het slot van de bijdrage gaan we ook kort in op de Vereniging van Eigenaars (VvE).

Donderdag 16 april 2020

U wilt de geplande vakantie van uw werknemer intrekken. Kan dat?

Onlangs verlengde het kabinet de maatregelen tegen corona tot en met 28 april 2020. Premier Mark Rutte adviseerde mensen om geen meivakantie te boeken. Veel hadden dat al gedaan. Ursula von der Leyen (voorzitter van de Europese Commissie) adviseerde mensen om geen zomervakantie te boeken. Dat gaat wel heel ver.

De kans bestaat dat het coronavirus (flinke) gevolgen heeft voor uw bedrijf. Verkopen staan stil. De salesafdeling staat onder druk. Misschien verwacht u dat het rond de zomerperiode allemaal weer de goede kant op gaat. Maar ja, dan staan vakanties van het personeel gepland. Mag je als werkgever een reeds geplande vakantie van de werknemer intrekken?

Dinsdag 14 april 2020

Uw werknemer wil de geplande vakantieaanvraag intrekken. Verplicht om akkoord te gaan?

Onlangs verlengde het kabinet de maatregelen tegen corona tot en met 28 april 2020. Premier Mark Rutte adviseerde mensen om geen meivakantie te boeken. Veel hadden dat al gedaan. Ursula von der Leyen (voorzitter van de Europese Commissie) adviseerde mensen om geen zomervakantie te boeken. Dat gaat wel heel ver.

De kans is groot dat werknemers al met hun werkgever afspraken hebben gemaakt over wanneer zij op vakantie gaan en voor hoe lang. Wat nu als een vakantie niet doorgaat en de werknemer daarom zijn reeds geplande vakantie wil intrekken?

Dinsdag 07 april 2020

Wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Huurders en verhuurders die een tijdelijke huurovereenkomst hebben gesloten met een einddatum na 31 maart 2020 en voor 1 juli 2020 wordt de mogelijkheid geboden om deze eenmalig tijdelijk te verlengen tot uiterlijk 1 september 2020.

Vrijdag 03 april 2020

U kunt vanaf nu (1 april 2020) compensatie transitievergoeding aanvragen – wij ontzorgen u graag bij deze aanvraag

Als uw werknemer meer dan twee jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding.

Donderdag 02 april 2020

Huurkorting nu het coronavirus rondwaart?

De coronacrisis brengt veel zakelijke huurders ertoe om opschorting, vermindering of kwijtschelding van de huurprijs te vragen. Zeker huurders in de horeca en retail. Verhuurders staan hier niet om te springen. De politiek wordt opgeroepen om in deze discussie met oplossingen te komen. Wij delen graag onze gedachten over de (on)mogelijkheden met de huurprijs.

Dinsdag 31 maart 2020

NOW-regeling – berekening van de tegemoetkoming

Veel bedrijven hebben het over de NOW-regeling. Vandaag (31 maart 2020) maakte de overheid de voorwaarden voor deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) bekend. Twee variabelen spelen een grote rol in de regeling: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever.

In meerdere bijdragen geven we aandacht aan specifieke punten uit de NOW-regeling.

Dinsdag 31 maart 2020

NOW-regeling – wanneer betalen? Liquiditeit of liquiditijd?

Veel bedrijven hebben het over de NOW-regeling. Vandaag (31 maart 2020) maakte de overheid de voorwaarden voor deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) bekend. Twee variabelen spelen een grote rol in de regeling: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever.

In meerdere bijdragen geven we aandacht aan specifieke punten uit de NOW-regeling.

Dinsdag 31 maart 2020

NOW-regeling – hoe zit het met de voorwaarde om geen personeel te ontslaan?

Veel bedrijven hebben het over de NOW-regeling. Vandaag (31 maart 2020) maakte de overheid de voorwaarden voor deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) bekend. Twee variabelen spelen een grote rol in de regeling: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever.

In meerdere bijdragen geven we aandacht aan specifieke punten uit de NOW-regeling.

Dinsdag 31 maart 2020

NOW-regeling – tegemoetkoming per B.V. of op concernniveau?

Veel bedrijven hebben het over de NOW-regeling. Vandaag (31 maart 2020) maakte de overheid de voorwaarden voor deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) bekend. Twee variabelen spelen een grote rol in de regeling: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever.

In meerdere bijdragen geven we aandacht aan specifieke punten uit de NOW-regeling.

Maandag 30 maart 2020

Protocol “Samen veilig doorwerken” voor de bouwsector en technieksector

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol “Samen veilig doorwerken” vastgesteld. In het protocol staan regels over hoe er in deze periode van de coronacrisis op een veilige manier doorgewerkt kan worden. Het gaat dus ook over arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM.

Vrijdag 27 maart 2020

Is die tegemoetkoming in loonkosten wel zo goed? Liever ontslag? Inzoomen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Veel bedrijven hebben het al over de NOW-regeling. Het geduld raakt op. Wanneer is die regeling nu echt bekend? Nog heel even wachten. Een opmerking vooraf. In deze bijdrage kraken we de NOW-regeling van het kabinet niet af. Absoluut niet.

Maar we leggen eerlijk de vraag voor of de NOW-regeling (de tegemoetkoming in de loonkosten) wel zo goed is? Is ontslag van personeel soms niet meer de aangewezen weg? Het is misschien niet zo vanzelfsprekend om de tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Lees hieronder de verdere toelichting.

Donderdag 26 maart 2020

Al iets meer duidelijkheid over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Vorige week werd de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) bekendgemaakt. De gangbare regeling werktijdverkorting werd per direct vervangen door de NOW-regeling. Hoe de regeling er precies uitziet, is nog niet bekend. Stapje voor stapje wordt er meer informatie naar buiten gebracht. Gisteren (24 maart 2020) beantwoordde minister Koolmees Kamervragen die over de NOW-regeling gingen. De belangrijkste punten geven we hieronder weer. Voor het leesgemak hebben we het per categorie weergegeven.

Minister Koolmees heeft veel vragen nog niet inhoudelijk beantwoord. Dat komt zodra de regeling bekend zal worden. Het vraagt nog even geduld.

Donderdag 19 maart 2020

Zelfstandig ondernemer (zzp) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Dinsdagavond 17 maart 2020 kondigde de regering forse ondersteuningsmaatregelen aan. Wat betekent de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) voor zelfstandig ondernemers? In vogelvlucht de NOW-regeling op dit punt.

Woensdag 18 maart 2020

WW-premiedifferentiatie en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Wat heeft de WW-premiedifferentiatie (hoge en lage WW-premie) nu met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) te maken?

Woensdag 18 maart 2020

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in plaats van werktijdverkorting

Veel bedrijven deden een beroep op de werktijdverkorting. De ontwikkelingen gaan snel. Gisteravond (17 maart 2020) kondigde de regering andere maatregelen aan. De huidige regeling werktijdverkorting wordt per direct vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). In vogelvlucht de NOW-regeling.

Maandag 16 maart 2020

Wel of geen loondoorbetalingsplicht van werkgever bij werktijdverkorting?

Het coronavirus zorgt voor onrust bij ondernemers, werkgevers en werknemers. Je hoort en leest veel over het aanvragen van werktijdverkorting. Daarbij staat vaak genoemd dat werknemers het volledige loon doorbetaald moeten krijgen bij werktijdverkorting. Is dat zo?

Donderdag 05 maart 2020

Schending geheimhoudingsbeding via WhatsApp – matiging boete

In veel arbeidsovereenkomsten staat een geheimhoudingsbeding. Zo’n beding geldt vaak ook nog als je ontslag hebt genomen en ergens anders gaat werken. Hieronder gaan we in op een uitspraak over de schending van een geheimhoudingsbeding. Een werknemer had een niet zo’n slimme actie uitgevoerd. Je moet niet zomaar WhatsApp-berichten versturen. De ex-werkgever was boos en claimde een hoge boete. Dan komt de matiging van een boete nog aan de orde.

Maandag 02 maart 2020

Ontslag op staande voet wegens mishandeling. Ontkennen is ongeloofwaardig.

Het ontslag op staande voet is de meest zware sanctie in het arbeidsrecht. Een werknemer verliest per direct zijn baan en inkomen. Daarom worden er genoeg procedures gevoerd over het ontslag op staande voet. Het is risicovol. Als werkgever moet je dus goed weten wat je doet. Je moet zeker zijn van je zaak en de ernst van de verwijten die je de werknemer maakt. Maar hoe zorg je dan voor voldoende bewijs om het verhaal sluitend te maken? Soms komt de werknemer je te hulp. Het simpel ontkennen van een feit kan ongeloofwaardig zijn.

Maandag 10 februari 2020

Koopovereenkomst tot stand gekomen? Afgebroken onderhandelingen? Contracteren met de gemeente Tilburg.

Burgerlijke overheden (gemeenten) bezitten vaak vastgoed. De ene keer koopt een gemeente onroerend goed. De andere keer verkoopt een gemeente onroerend goed. De overheid is dan een ‘gewone’ contractspartij, een verkoper of koper van onroerend goed. In het contractenrecht komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In de praktijk zijn er discussies over de vraag of er nu een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Deze bijdrage gaat over de verkoop van theater Midi door de gemeente Tilburg.

Dinsdag 04 februari 2020

Een slapend dienstverband eindigt door pensionering. Transitievergoeding betalen?

Er wordt veel gezegd en geschreven over slapende dienstverbanden, de transitievergoeding en de compensatie daarvan. Op 8 november 2019 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak hierover. Daarna zijn er al verschillende procedures geweest waarin die uitspraak aan de orde kwam. Allerlei verschillende situaties. In deze bijdrage een arrest van het hof van vandaag. Vers van de pers dus. Het gaat om een slapend dienstverband, geëindigd door pensionering. Moet de werkgever dan alsnog een transitievergoeding betalen? Het hof is heel duidelijk.

Vrijdag 24 januari 2020

Schade aan belendend (aangrenzend) pand – is de opdrachtgever of aannemer aansprakelijk?

Je bent eigenaar van een bedrijfspand. Op een bepaald moment besluit je over te gaan tot nieuwbouw of verbouw van dat bedrijfspand. Je schakelt een aannemer in die het werk gaat uitvoeren. Tijdens de eerste sloopwerkzaamheden ontstaat er schade aan het bedrijfspand van de buren. Schade aan een belendend pand dus. Kan de eigenaar van dat naastgelegen pand met succes zijn buurman aanspreken? En de aannemer die het werk uitvoerde? Hieronder gaan we in op een uitspraak waar deze vragen centraal stonden.

Vrijdag 27 december 2019

WAB zegt u? Payrolling in 2020.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

Deze bijdrage gaat over payrolling en de nieuwe wettelijke regels die vanaf 2020 gelden.

Donderdag 19 december 2019

WAB zegt u? Een extra ontslaggrond.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

Deze bijdrage gaat over de extra ontslaggrond die wordt ingevoerd. Een extra reden om een werknemer te kunnen ontslaan.

Dinsdag 17 december 2019

WAB zegt u? De WW-premie en het soort arbeidsovereenkomst.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

Deze bijdrage gaat over de WW-premie die de werkgever moet afdragen voor het personeel.

Donderdag 12 december 2019

WAB zegt u? De oproepovereenkomst bij de Wet arbeidsmarkt in balans.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

In deze derde bijdrage zetten we nog even wat op een rijtje over de oproepovereenkomst.

Woensdag 11 december 2019

WAB zegt u? De transitievergoeding bij de Wet arbeidsmarkt in balans.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

Dit is deel 2 over de hoogte van de transitievergoeding. Deze vergoeding bent u straks verschuldigd vanaf de eerste dag dat een werknemer bij u werkt.

Dinsdag 10 december 2019

WAB zegt u? De ketenregeling bij de Wet arbeidsmarkt in balans.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

Dit is deel 1 over de ketenregeling. Die regeling gaat over de vraag wanneer tijdelijke arbeidsovereenkomsten een vast contract worden.

Vrijdag 22 november 2019

Kledingvoorraad van The Society Shop vergaat door waterschade – verhuurder aansprakelijk?

Verhuurders en huurders sluiten veel contracten. Verhuurder is blij dat een pand wordt verhuurd. Huurder blij dat hij met een winkel kan beginnen. Alles gaat goed. Totdat er bijvoorbeeld schade ontstaat. De winkelvoorraad van de huurder raakt beschadigd. Wie is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde? Het flauwe antwoord is dan: dat hangt er vanaf. Waarvan? Van wat er in de overeenkomst staat. In deze casus stond er voor de huurder een niet zo’n fijne bepaling in. En dus dacht de verzekeraar van de huurder slim te zijn. De verhuurder kreeg een schadeclaim aan zijn broek die gebaseerd was op een onrechtmatige daad. Zo hoopte men het exoneratiebeding uit de overeenkomst te omzeilen. Of dat lukte? Lees dan vooral verder.

Dinsdag 12 november 2019

De billijke vergoeding – miljoenenjacht? Van één miljoen naar geen miljoen

In een eerdere bijdrage dit jaar bespraken we een bijzondere uitspraak. De kantonrechter in Almere kende een billijke vergoeding van ruim één miljoen euro (€ 1.026.499,08) toe aan een directeur van Talpa. Talpa ging in hoger beroep tegen deze veroordeling. Hoe liep dat af? Hoe ging het gerechtshof om met de billijke vergoeding en de hoogte daarvan?

Dinsdag 29 oktober 2019

Werknemer wil een bonus, maar krijgt een boete – over nevenwerkzaamheden

Kun je als werknemer aanspraak maken op een bonus? Als het is afgesproken wel. Stel dat het is afgesproken, is het dan ook handig om aanspraak te maken op een bonus? In de meeste gevallen wel. Maar het is wel handig om te weten hoe het speelveld er uit ziet. Want als je nu – per ongeluk of expres – tijdens je werk nevenwerkzaamheden hebt verricht terwijl dat verboden is, dan kan dat voor veel problemen zorgen. Deze werkgever zal blij zijn dat zijn ex-werknemer een procedure tegen hem was gestart.

Maandag 21 oktober 2019

Is het nu een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Voor de dirigent een belangrijke vraag.

Een interimmer werkt aan een opdracht. Werkt de interimmer op basis van een arbeidsovereenkomst voor een werkgever? Of sluit de interimmer een overeenkomst van opdracht met een opdrachtgever? In de praktijk is er regelmatig onduidelijkheid en onzekerheid op dit punt. Dat begon met de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Loop ik als opdrachtgever niet het risico dat een overeenkomst van opdracht stiekem toch een arbeidsovereenkomst blijkt te zijn? Loop ik als opdrachtnemer het risico dat er toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst? Kan ik me beroepen op ontslagbescherming? Is een modelovereenkomst voldoende? Een recente uitspraak van het gerechtshof in Arnhem geeft weer een leuk inkijkje in dit onderwerp.

Donderdag 10 oktober 2019

Retentierecht uitoefenen – hoe werkt dat ook al weer?

Een bouwproject kan vertraging oplopen. De bouwplaats kan worden afgesloten. Hekken eromheen. Borden duidelijk zichtbaar. Hier oefent de aannemer zijn retentierecht uit. Of de onderaannemer oefent het retentierecht uit. Als dat gebeurt, is er wat aan de hand. In veel gevallen heeft de aannemer zijn geld nog niet ontvangen van de opdrachtgever. Of weigert de aannemer de onderaannemer te betalen. Wat is het retentierecht? Hoe werkt zoiets? Een toelichting aan de hand van een recente uitspraak.

Vrijdag 04 oktober 2019

Het ontslag van een predikant – advies aan de Hoge Raad over de NGK Hattem, predikant Gort en de arbeidsovereenkomst

Al ruim tien jaar loopt er een geschil tussen een predikant (dominee P. Gort) en de Nederlands Gereformeerde Kerk Hattem (NGK Hattem). Het gaat om de vraag of deze predikant een arbeidsovereenkomst heeft of niet. In onze eerste bijdrage gingen wij in op de achtergronden en de procedure bij de kantonrechter. De tweede bijdrage ging over het oordeel van het hof in Arnhem. Uiteindelijk zijn partijen naar de Hoge Raad gegaan. Op 19 april 2019 bracht de procureur-generaal een advies uit aan de Hoge Raad. Dat advies bespreken wij hieronder.

Maandag 30 september 2019

Beëindiging van de huurovereenkomst – dringend eigen gebruik

Huurders hebben huurbescherming. Je hoort mensen wel eens zeggen dat als je een woning eenmaal verhuurt, je de huurder er nooit uit krijgt. Dat is geen algemene stelregel. Er zijn zeker situaties denkbaar waarbij de huurder een huurwoning moet verlaten. In de wet staan redenen genoemd voor een verhuurder om tot beëindiging te komen. Dringend eigen gebruik is één van die redenen. Wat nu als je als verhuurder een woning of een pand wilt slopen? Of grondig wilt renoveren? Daar had Vestia mee te maken in Rotterdam.

Maandag 16 september 2019

Het ontslag van een predikant – wat doet het gerechtshof? Over de NGK Hattem, predikant Gort en de arbeidsovereenkomst

Al ruim tien jaar loopt er een geschil tussen een predikant (dominee P. Gort) en de Nederlands Gereformeerde Kerk Hattem (NGK Hattem). Heel kort door de bocht gaat het om de vraag of deze predikant een arbeidsovereenkomst heeft of niet. De procedure loopt nu bij Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Nederland. Enkele maanden geleden werd de conclusie van de procureur-generaal bij de Hoge Raad gepubliceerd. Dit is een advies aan de Hoge Raad hoe de Hoge Raad in deze zaak zou moeten gaan oordelen. Dat oordeel wordt met belangstelling verwacht. Om vast wat meer inzicht te krijgen over deze zaak, bespreken wij de procedure. In de vorige bijdrage bespraken we de procedure in eerste aanleg. Dominee Gort ging in hoger beroep. Hoe oordeelde het hof?

Vrijdag 13 september 2019

Het ontslag van een predikant – ontslagbescherming of niet? Over de NGK Hattem, predikant Gort en de arbeidsovereenkomst

Al ruim tien jaar loopt er een geschil tussen een predikant (dominee P. Gort) en de Nederlands Gereformeerde Kerk Hattem (NGK Hattem). Heel kort door de bocht gaat het om de vraag of deze predikant een arbeidsovereenkomst heeft of niet. De procedure loopt nu bij Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Nederland. Enkele maanden geleden werd de conclusie van de procureur-generaal bij de Hoge Raad gepubliceerd. Dit is een advies aan de Hoge Raad hoe de Hoge Raad in deze zaak zou moeten gaan oordelen. Dat oordeel wordt met belangstelling verwacht. Om meer inzicht te krijgen in wat er in die zaak speelt, gaan wij verder in op de procedure. In deze bijdrage gaat het om de procedure in eerste aanleg en het vonnis van de rechtbank Zutphen. 

Dinsdag 10 september 2019

Werken bij de concurrent – het concurrentiebeding en matiging van de boete

Het concurrentiebeding heeft aan belangstelling niet te klagen. Vorige week was in het nieuws dat bedrijven het concurrentiebeding gebruiken om personeel aan zich te binden in de krappe arbeidsmarkt. Wij schreven kort daarvoor een bijdrage over het concurrentiebeding. Een werknemer kreeg een serieuze boete opgelegd, omdat hij het concurrentiebeding had overtreden. Nu opnieuw een recente uitspraak waar de werkgever een boete claimde van een oud-werknemer en waarvan de kantonrechter aangaf dat toewijzing van die boete zou leiden tot een bedrag van € 892.500,00.

Vrijdag 06 september 2019

De praktijkovereenkomst (POK) toch een arbeidsovereenkomst? Let op het leerdoel.

De vakantie is voor de meeste mensen voorbij. De scholen zijn begonnen. Genoeg bedrijven zijn op zoek naar stagiaires of bieden een plek voor studenten die in het kader van hun opleiding stage moeten lopen. Als je afspraken maakt met een leerling over een stageplek is de onderwijsinstelling (bijv. een ROC) er ook bij betrokken. Er zijn dus drie partijen. Het is belangrijk dat de student/leerling ook daadwerkelijk een stagiaire is en geen werknemer. Want dan ontstaat de verplichting om salaris te betalen. Check dus goed de formulering van de afspraken die je maakt. In deze zaak kreeg de leerling geen gelijk. En dus geen salaris.

Maandag 26 augustus 2019

Incasso van een vordering en faillissement – opgelet

Als je zaken doet, wil je dat je zakenpartner netjes de factuur betaalt. Gelukkig gaat dat in de meeste situaties goed. Maar als ondernemer krijg je altijd wel een keer te maken met een klant die niet betaalt. Wat doe je dan? Je stuurt betalingsherinneringen. Sommatiebrieven. En als er nog geen betaling volgt, stuurt de ingeschakelde advocaat ook een sommatiebrief. Met enige regelmaat lees je in die brieven de aankondiging van een faillissement: “Als u niet binnen X dagen betaalt, zullen wij uw faillissement aanvragen.”. Dit is dan een extra drukmiddel in de hoop dat de debiteur betaalt. Een recente uitspraak van het hof in Den Bosch laat zien dat je niet té snel naar dat middel van het faillissement mag grijpen.

Maandag 19 augustus 2019

Ontslag op de h-grond – dat blijft bijzonder

Iedereen weet wel dat als je een werknemer wilt ontslaan, je daarvoor een reden moet hebben. De wet noemt dat een redelijke grond voor ontslag. In de wet staan verschillende redenen (redelijke gronden) genoemd. Werkgevers grijpen daarop terug. Er is één redelijke grond die niet zo vaak gebruikt wordt. Dit is de zogenaamde h-grond. Eigenlijk een restcategorie. Maar toch ook weer niet. Het is niet zo dat je een werknemer altijd nog kunt ontslaan op grond van die h-grond. Eigenlijk staat de “h” voor heel bijzonder. Een recente uitspraak bevestigt dat weer.

Maandag 12 augustus 2019

Agentuur of bemiddeling? Contracteren is kwalificeren.

Bedrijven die hun producten in een groot gebied aan de man willen brengen, maken nog wel eens gebruik van agenten. Geen politieagenten, maar handelsagenten. De wet kent een speciale regeling voor de agentuurovereenkomst. Partijen leggen de afspraken vast in een overeenkomst. Maar een overeenkomst is niet altijd de overeenkomst die partijen voor ogen hebben. Dat klinkt wat vreemd, maar dat is het niet. Rechters beoordelen de feitelijke situatie en kwalificeren de overeenkomst.

Maandag 05 augustus 2019

Werken bij de concurrent – dat kost een paar cent

Het concurrentiebeding blijft voer voor discussies. Werkgevers nemen zo’n beding op in de arbeidsovereenkomst om te voorkomen dat werknemers bij de concurrent gaan werken of voor zichzelf gaan beginnen. Om het belang van een concurrentiebeding te onderstrepen, wordt er vaak een serieus hoge boete gekoppeld aan de overtreding ervan. Er worden dan ook regelmatig procedures gevoerd over het concurrentiebeding en de boetes. De belangen van zowel werkgever als werknemer zijn groot. In deze procedure kostte het de werknemer geld. Veel geld.

Dinsdag 23 juli 2019

Wat moet de werkgever doen voor de werknemer die werkt tijdens warm weer?

Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 30 en 34°C. Woensdag en donderdag wordt het nog warmer. Donderdag blijft de nachttemperatuur op veel plaatsen ruim boven de 20°C. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm. Volgens het KNMI is een tropische dag een dag waarop de maximumtemperatuur 30,0 graden of hoger is. Lekker als je deze dagen moet werken. Die hitte is niet altijd even goed voor je concentratie. De vraag is nu of werkgevers nog verplicht zijn om bij zulk warm weer actie te ondernemen.

Vrijdag 19 juli 2019

Taxatie van vastgoed en de aansprakelijkheid van de makelaar

Voor makelaars zijn het drukke tijden. Veel huizen en bedrijfspanden worden verkocht of gekocht. Daarnaast is het vaak voor financiers belangrijk dat er een taxatierapport ligt over de waarde van een pand. Makelaars zijn op dat gebied deskundig. Zij weten hoe je een pand of een kavel taxeert.

Donderdag 11 juli 2019

De bedenktermijn en de vaststellingsovereenkomst – wanneer start die termijn?

Veel werknemers die worden ontslagen vertrekken met een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst staat als het goed is een bedenktermijn opgenomen. Binnen die termijn mag de werknemer alsnog zijn akkoord op de vaststellingsovereenkomst intrekken. Regelmatig zeggen de mensen dan dat die bedenktermijn twee weken is. Veertien dagen. Maar hoe zit dat nu precies en wanneer gaat die termijn lopen? Naar aanleiding van een recente uitspraak weer een opfrisser over de bedenktermijn.

Vrijdag 05 juli 2019

De algemene bepalingen (ROZ) en de huurovereenkomst – zijn ze wel van toepassing?

Er worden veel bedrijfsruimtes en kantoorpanden verhuurd. En dus ook gehuurd. Vaak worden de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) gebruikt bij het opstellen van huurovereenkomsten. De ROZ heeft ook algemene bepalingen opgesteld die je in de huurovereenkomst van toepassing kunt verklaren. Maar is het genoeg om die bepalingen van toepassing te verklaren? Een recent arrest van het hof in Den Bosch geeft meer duidelijkheid.

Vrijdag 28 juni 2019

CV-fraude reden voor vernietigen arbeidsovereenkomst?

Een werkzoekende zal tijdens het solliciteren zich altijd van zijn beste kant willen laten zien. Met een enthousiaste motivatiebrief en een fraai opgesteld cv zal hij een werkgever ervan willen overtuigen dat hij de meest geschikte kandidaat is voor de vacature. In al zijn enthousiasme kan een kandidaat mogelijk doorslaan: het cv wordt aangedikt met niet opgedane werkervaring en niet gevolgde opleidingen. Deze cv-fraude kan verstrekkende gevolgen hebben en kan er zelfs toe leiden dat een werknemer salaris moet terugbetalen.

Dinsdag 18 juni 2019

Herstel van gebreken door de aannemer – de lekkende badkamers

Wie is verantwoordelijk voor de gebreken aan een opgeleverd bouwwerk? Kan de opdrachtgever zomaar een derde inschakelen om gebreken te laten herstellen? Zo’n keuze is snel gemaakt. Maar pas op dat die keuze niet te snel wordt gemaakt. De aannemer mag je niet zomaar passeren. De rechtbank in Zwolle was daar onlangs weer duidelijk over. Duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen. Daar gaat het om.

Vrijdag 07 juni 2019

Geen voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst. Huurder moet wel voortijdig vertrekken. En betalen.

Bij de huur en verhuur van een pand is één van de belangrijkste afspraken hoe lang je het pand (ver)huurt. Je spreekt met elkaar een einddatum af. Ook spreek je af of het mogelijk is om de huurovereenkomst tussentijds – voor het verstrijken van die einddatum – op te zeggen. Als je dat niet afspreekt, kun je ook niet tussentijds vertrekken.

Dinsdag 28 mei 2019

Aftroggelbeding. Anti-ronselbeding. Mag je nog gewoon communiceren met mensen?

Bij de woorden ‘aftroggelen’ en ‘ronselen’ denk je niet gelijk aan iets positiefs. Veel meer negatief. Je maakt mensen iets afhandig. En dat op basis van mooie praatjes. Of je probeert iemand met een list of met geweld te werven voor een bepaald doel. Werkgevers kunnen ook personeel ronselen. En wat je vaker ziet, is dat werkgevers bang zijn dat vertrekkende werknemers nog meer personeel meenemen. Om dat te voorkomen nemen werkgevers in de arbeidsovereenkomst een afspraak op dat de werknemer die vertrekt geen collega’s mag werven om met hem of haar mee te gaan. Zo’n afspraak wordt vaak een aftroggelbeding of anti-ronselbeding genoemd. Het is belangrijk hoe je zo’n beding opschrijft.

Dinsdag 14 mei 2019

Mag je de arbeidsovereenkomst beëindigen voordat de werknemer gestart is met werken? | Over proeftijd en schadevergoeding

"Je moet weten wat voor vlees je in de kuip hebt." "Hij of zij moet zich eerst maar eens bewijzen." Dit soort uitspraken hoor je regelmatig als het gaat om nieuw personeel. Als werkgever wil je niet gelijk aan iemand vastzitten. In de praktijk vertaalt zich dit vaak in een proeftijd. Je neemt in de arbeidsovereenkomst op dat er voor partijen een proeftijd geldt. En tijdens die proeftijd kun je dan gewoon afscheid nemen van je werknemer als het toch niet helemaal bevalt of de ‘klik’ er niet is. Kun je het contract met de medewerker ook al beëindigen voordat die feitelijk begonnen is met werk? En kan dat kosteloos? Ja, vaak wel. Maar niet altijd…

Dinsdag 07 mei 2019

De (ver)koop van het Bentinck Huis. Wanneer komt er een koopovereenkomst voor vastgoed tot stand?

Je bent geïnteresseerd in vastgoed. Je oriënteert je op de (on)mogelijkheden om onroerend goed te kopen. Er is op zich genoeg keuze. Als er een pand gevonden is, begint het spel van onderhandelen. Er worden vragen gesteld aan de (adviseur van de) verkopende partij. Er volgen bezichtigingen van het beoogde pand. Er worden telefonisch of per e-mail biedingen uitgebracht. Het lijkt nog lekker onschuldig. Een overeenkomst komt tot pas tot stand als de koopakte getekend is. Toch? Nee hoor, dat kan ook wel eerder. Zo laat deze recente uitspraak weer zien. Bent u verkoper? Bent u koper? Bent u adviseur bij vastgoedtransacties? Bent u makelaar? Lees zeker even verder.  

Dinsdag 30 april 2019

Hoeveel moet je de aannemer betalen? Wat is een redelijke prijs voor een aannemer?

Voordat een aannemer bouwt, zijn er eerst afspraken gemaakt met de opdrachtgever. Een aannemer moet weten wat hij gaat bouwen, welke materialen er moeten worden gebruikt, wanneer het werk klaar moet zijn, etc. Minstens zo belangrijk is de vraag wat de prijs is voor het te leveren werk. Hoe hoog is de aanneemsom? Wat nu als er geen duidelijke prijsafspraak wordt gemaakt, maar alleen een indicatie wordt afgegeven? Hoe bepaal je dan als aannemer waar je recht op hebt? En wat heeft de opdrachtgever daarover te zeggen? Een recente uitspraak van het hof in Den Bosch ging over dit thema. Het arrest gaat over een procedure die al wat jaartjes liep.

Woensdag 17 april 2019

Woningstichting ontruimt rechtmatig en handelt toch onrechtmatig – opletten dus!

In Nederland zijn volgens het CBS meer dan 3 miljoen huurwoningen. Ruim 2 miljoen huurwoningen zijn in eigendom van woningcorporaties. We verhuren en huren dus veel. Er zijn altijd huurders die niet netjes betalen. Of huurders die er een zooitje van maken. Of huurders die denken dat een huurwoning geschikt is voor de groei van wietplanten. Verhuurders mogen in bepaalde situaties de huurovereenkomst stoppen (ontbinden). Zij kunnen de rechter vragen dat de huurwoning wordt ontruimd. Voor woningcorporaties en woningstichtingen komt dit vaak voor. Stel dat je als verhuurder toestemming krijgt van de rechter om een huurwoning te (laten) ontruimen. Is dat dan een vrijbrief? We bespreken een recente uitspraak van het hof in Leeuwarden over dit thema.

Maandag 08 april 2019

Ruim tien jaar in onderhandeling met de gemeente – koopovereenkomst tot stand gekomen? Afgebroken onderhandelingen?

In steden en dorpen heeft de burgerlijke overheid vastgoed. De gemeente heeft panden in eigendom. Tegelijk is de gemeente ook verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Voor bestemmingsplannen, voor leefbaarheid van het centrum, etc. Aan de ene kant onderhandelt de gemeente met partijen over contracten rond vastgoed en worden er contracten gesloten. En aan de andere kant moet de gemeente ook planologische aspecten in het oog houden. Dat onderhandelen gebeurt via een reeks gesprekken met allerlei ambtenaren. Maar wat nu als een deal niet doorgaat? Wanneer kan een gemeente onderhandelingen afbreken?

Maandag 25 maart 2019

De billijke vergoeding – miljoenenjacht? Bekijk het in perspectief

Er bestaat geen formule om de hoogte van de billijke vergoeding te berekenen. Werknemers kunnen dus een billijke vergoeding vorderen zo hoog als ze zelf willen. Als werkgever weet je niet wat de rechter gaat doen. Uiteindelijk bepaalt de rechter de hoogte van de billijke vergoeding. Uiteraard moet de rechter dan wel eerst vaststellen dat de werknemer met succes aanspraak kan maken op een billijke vergoeding. Maar als werknemers een bedrag kunnen vorderen wat ze willen, kan dat dan ook een bedrag zijn hoger dan een ton? Hoger dan een half miljoen? Hoger dan een miljoen? Ja.

Dinsdag 19 maart 2019

Werknemers testen op alcohol, drugs of medicijnen? Bijna altijd verboden!

In veel beroepen wil je dat je werknemers nuchter zijn. Nuchter in de zin van verstandig en kalm. Maar zeker ook nuchter in de zin van zonder alcohol of drugs. Je wilt dat werknemers bij het uitvoeren van hun werk niet dronken of high zijn. Dit geldt voor chauffeurs die veel op de weg zitten, voor mensen die in de zorg werken en medicijnen moeten verstrekken, voor personeel in de bouw en ga zo maar door. Eigenlijk geldt het gewoon voor alle beroepen. Maar wat moet je als werkgever doen als je het vermoeden hebt dat een werknemer onder invloed is? Nog iets strakker geformuleerd: wat mág je als werkgever doen?

Maandag 11 maart 2019

Goedkeuring ontbreekt – kerk niet gebonden aan koopovereenkomst – geen levering kerkgebouw

Als partijen met elkaar een overeenkomst sluiten, is het belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Partij A koopt iets van partij B. Dan is het logisch dat partij B wel moet leveren wat er met A is afgesproken. Maar wat nu als die partij niet overgaat tot levering? Dan start je een procedure waarmee je hoopt te bereiken dat de rechter partij B dwingt om de afspraken na te komen en te leveren. Alleen moet je dan wel even kijken of de overeenkomst is gesloten met de juiste personen. Niet iedereen is bevoegd om namens een bedrijf of instelling overeenkomsten te tekenen. Dit geldt helemaal voor kerken die overeenkomsten maken. Je moet dan goed weten of de juiste mensen hebben getekend en of de kerkordelijke regels zijn opgevolgd. Doe je dat niet dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter in Zutphen laat dit duidelijk zien.

Dinsdag 05 maart 2019

Asielzoeker: welkom | zwangere vrouw: niet-welkom

Nog niet zo lang geleden ging het vaak over asielzoekers. Overal werden asielzoekerscentra gebouwd. Vluchtelingen werden opgevangen. Nu is het weer wat rustiger in de media hierover en zijn we vooral druk met het klimaat. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) speelde hierbij een grote rol. Deze club is dus verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en valt onder de overheid. Zij heten asielzoekers welkom en zorgen voor onderdak. Ze moeten verantwoording afleggen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een serieuze en verantwoordelijke club dus. Er zijn genoeg mensen die voor zo’n organisatie willen werken.

Dinsdag 26 februari 2019

Ernstig verwijtbaar gedrag werknemer – wat is dat concreet?

In de vorige bijdrage ging het al over ernstig verwijtbaar gedrag van een werknemer. Als je een werknemer ontslaat als gevolg van zulk handelen, dan hoef je als werkgever geen transitievergoeding te betalen. Wat bleek nu uit de vorige bijdrage? Bij de vraag of een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, zijn de omstandigheden van het geval slechts van belang voor zover deze van invloed zijn op de verwijtbaarheid van het gedrag van de werknemer dat tot het ontslag heeft geleid. Alle andere omstandigheden die daar niets te maken hebben, doen niet mee. Dat is een hele mond vol. En misschien alsnog niet concreet genoeg. Daarom hieronder een toelichting bij een concrete zaak en een concrete werknemer die dus geen transitievergoeding kreeg.

Dinsdag 12 februari 2019

Ernstig verwijtbaar gedrag werknemer – waar kijk je naar?

Je wilt afscheid nemen van een werknemer. Vaak worden de afspraken die je dan maakt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Soms beëindigt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst en soms oordeelt het UWV over een ontslag. Werknemers krijgen dan vaak een transitievergoeding mee. Dit is een soort ontslagvergoeding. Alleen in bijzondere situaties hoef je als werkgever geen transitievergoeding te betalen. De wet (voor de liefhebbers: artikel 7:673 lid 7 BW) eist dan dat het ontslag het gevolg moet zijn van "ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer". Wat is dat? Welke omstandigheden spelen dan een rol? Afgelopen vrijdag kwam er een arrest van de Hoge Raad over dit onderwerp.

Vrijdag 01 februari 2019

Krachtenbundeling Post & Bouter Advocaten

Het is een mooie dag. Niet alleen door het besneeuwde landschap. Ook de krachtenbundeling van Post Advocaten en Bouter Advocatuur is een feit. Vanaf vandaag treden we actief als Post & Bouter Advocaten naar buiten. Er is nieuw briefpapier, een...

Dinsdag 15 januari 2019

Secretaressedag – uit de oude doos

Vandaag is de derde donderdag van april. En dus is het secretaressedag. Extra aandacht of waardering voor je secretaresse of officemanager. Je kunt er van alles over vinden. Voor de één is het commerciële onzin. Voor de ander is het terechte waardering voor het werk.

Woensdag 02 januari 2019

Post Advocaten en Bouter Advocatuur bundelen met ingang van februari hun krachten in Barneveld

Deze samenwerking is voor Bart Bouter de gewenste stap naar een partnerschap en een verdere uitbouw van zijn groeiende praktijk. Samen met zijn compagnon Jan Post gaat hij leidinggeven aan het kantoor. Hij is daarmee verguld: “Onze expertisegebieden vullen elkaar...

Woensdag 28 november 2018

Werkgever ziek van zieke werknemer - ontslag op staande voet

Daar was dan ineens het telefoontje van je werknemer: “ik ben ziek en kom niet vandaag”. Het bleef niet bij één ziektedag. De werknemer bleek langdurig ziek. Je gaat netjes met de re-integratie aan de slag. Alles loopt wat dat betreft goed. Na 2 jaar ziekte krijgt de werknemer een WIA-uitkering. De werknemer blijft ‘slapend’ in dienst of vertrekt. Vergeet tijdens de re-integratie alleen niet om even te kijken welke werknemer ziek is en of je nog extra actie moet ondernemen. Nog niet duidelijk waar het over gaat? Lees dan even door over een werkgever die wel wat ziek was van een zieke werknemer.

Dinsdag 06 november 2018

Handen uit de mouwen - herstel van gebreken door de opdrachtgever op kosten van de aannemer

Afspraken kom je na. Tenminste, dat is de bedoeling. In de praktijk worden afspraken niet altijd even netjes nagekomen. Wat kun je nu doen als een partij zijn afspraken niet nakomt? Je kunt de rechter om een machtiging vragen. Een machtiging om op kosten van de andere partij het werk te (laten) verrichten wat die andere partij eigenlijk had moeten doen. Zelf de handen uit de mouwen steken op kosten van de ander. We maken het concreet aan de hand van een recent arrest van het hof in Den Haag.

Woensdag 17 oktober 2018

Aannemer en grondrechten - je moet wat als de opdrachtgever niet betaalt

In de bouw verwacht je aannemers en opdrachtgevers, discussies over gebreken en facturen en prachtige bouwwerken. Geen discussie over grondrechten. Bij grondrechten gaat het niet om de vraag of de grond recht geëgaliseerd is of zoiets. Maar echt over vrijheid van meningsuiting en aantasting van eer en goede naam. Toch is er onlangs een uitspraak gedaan over een aannemer, een opdrachtgever en grondrechten. Want je moet toch wat doen als aannemer, op het moment dat de opdrachtgever niet betaalt…

Dinsdag 02 oktober 2018

Afscheid nemen van je accountant - over opzegtermijnen en algemene voorwaarden

Accountants en hun klanten; twee handen op één buik. De relatie tussen een accountant en een klant kan hecht zijn. Niet gek als je bedenkt dat je accountant precies weet hoe het (financieel) gaat. Iemand zei eens gekscherend: “de accountant weet vaker eerder dat een directeur gaat scheiden dan diens vrouw of man”. Het geeft iets aan over de vertrouwensband die er is met je accountant. Maar stel dat je onverhoopt toch weg wilt bij je accountant? Dan werpt de accountant zich op als een geliefde en roept dat je nog een jaar moet blijven samenwerken. Maar het is niet de liefde die roept. Het zijn de algemene voorwaarden. Hoe sterk zijn die?

Maandag 17 september 2018

Privacy in het arbeidsrecht - de GPS-registratie van de auto en ontslag op staande voet

Privacy in het arbeidsrecht. Logisch dat werkgevers zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van medewerkers. Stel dat je aan je personeel een (vracht)auto van de zaak ter beschikking stelt. De kans is best groot dat je gebruik maakt van een GPS-systeem. Je weet waar de auto is, hoe lang iemand bij een klant is en vul maar in. Een belangrijk doel van zo’n systeem is het effectief werken, het plannen van ritten en de administratie. Maar wat nu als uit het systeem blijkt dat de werknemer niet hard werkt? Of als de werknemer zegt dat hij/zij hard aan het werk is, terwijl je ziet dat de auto gewoon thuis stil staat? Dan is het kat in het bakkie. Met de onderbouwing van het GPS-systeem stuur je de werknemer de laan uit. Of gaat dat niet zo makkelijk?

Woensdag 08 augustus 2018

Discriminatie van vrijwilligers

We schreven al eerder over de aansprakelijkheid van vrijwilligers. Nu gaat het om discriminatie van vrijwilligers. In de zomer zijn er genoeg festiviteiten waarbij vrijwilligers worden ingezet. Wat voor vrijwilligers vraag je? Is iedereen welkom? Moet een vrijwilliger aan bepaalde eisen voldoen? Genoeg redenen om een recent oordeel van het College voor de Rechten van de Mens te bespreken.

Woensdag 18 juli 2018

Drie boeken en discussie in de literatuur – over de loondoorbetaling na een terecht ontslag op staande voet

De schoolvakantie voor het midden van ons land is net begonnen. Een tijd om uit te rusten, leuke dingen te doen en misschien eindelijk weer eens wat te lezen. Komt dat goed uit! Precies op de laatste schooldag voor de vakantie (vrijdag 13 juli) kwam de Hoge Raad – onze hoogste rechter – met een belangrijke uitspraak. Die uitspraak gaat over het ontslag op staande voet en het wel/niet doorbetalen van loon aan de werknemer. Het is een juridische uitspraak over hoe je de wet moet uitleggen. Dat vraagt dus om aandacht bij het lezen. We proberen de uitspraak eenvoudig uit te leggen omdat het belangrijk is om te weten.

Woensdag 04 juli 2018

Het rechtsvermoeden en het deksel op de neus

De Nederlandse taal is een prachtige taal vol spreekwoorden en gezegden. Er zijn best wel wat spreekwoorden die bruikbaar zijn in de wereld van het recht. Denk maar aan dat spreekwoord van de huid en de beer. Of het onderste uit de kan en het deksel op de neus. In deze bijdrage gaat het met name over die laatste. Een werknemer denkt recht te hebben op meer salaris dan zij van haar werkgever krijgt. De werknemer beroept zich op het beruchte rechtsvermoeden. Goed om daar even bij stil te staan.

Dinsdag 12 juni 2018

Loopt de loonadministrateur gevaar?

Wat doet een accountantskantoor voor werk? Je kunt daarvoor op de website van zo’n kantoor kijken. Maar een paar werkzaamheden zijn wel bekend. Een accountant stelt jaarrekeningen op. Geeft adviezen aan klanten. En heel vaak worden er ook loonadministratiewerkzaamheden verricht. Dat is logisch. Als de klant personeel in dienst neemt moeten er arbeidsovereenkomsten komen. En het personeel moet betaald worden, volgens de spelregels uit de arbeidsovereenkomst of uit een cao. Dit lijkt vaak standaardwerk voor de accountant. Even een arbeidsovereenkomst uit het systeem trekken en klaar is Kees. Maar let op, het is serieus werk!

Donderdag 31 mei 2018

Discriminatie door de vereniging van eigenaren?

Er gaat bijna geen dag voorbij of je hoort iets over discriminatie. Vorige maand kwam het College voor de Rechten van de Mens met wat cijfers hierover. Dit College beoordeelt klachten van mensen die vinden dat ze gediscrimineerd zijn. Uit die cijfers bleek dat er in 2017 ruim 4.000 meldingen waren binnen gekomen. Dus ruim 4.000 mensen die bij het College hebben gezegd: hier ben ik, ik word gediscrimineerd en doe er wat aan. Dit was een stijging van ruim dertig procent. Ongeveer één op de vijf gevallen ging over discriminatie vanwege een handicap of een chronische ziekte.

Donderdag 03 mei 2018

Hier met die container – over retentierecht, faillissement en staalbouw

Je hebt een mooie klus gedaan voor een opdrachtgever. Dan kom je er achter dat het bedrijf in financiële problemen verkeert. De betaling van je factuur staat op het spel. Dan kun je allerlei dingen gaan doen. Je gaat procederen, je schort je werk voor deze opdrachtgever op of je gaat een retentierecht uitoefenen. Maar heeft het dan wel zin? Ineens komt het bericht dat de opdrachtgever failliet is gegaan. En dan?

Dinsdag 03 april 2018

Mag je de huurprijs van de afgelopen jaren indexeren?

Huurovereenkomsten. Een belangrijk kenmerk van zo’n overeenkomst is de betaling van een huurprijs. Huurder betaalt per maand of per jaar bedrag X. Vaak volgt er in de huurovereenkomst nog een riedeltje over indexering van de huurprijs. Zo’n tekst geeft de verhuurder de mogelijkheid om een hogere huurprijs van de huurder te vragen. Alleen vergeten verhuurders dat riedeltje nog wel eens. Wat doe je dan als je er achter komt? Mag je de huurprijs met terugwerkende kracht indexeren en bij de huurder claimen?

Donderdag 22 maart 2018

Ontbinden of opzeggen? Over het beëindigen van de aannemingsovereenkomst

Als opdrachtgever ben je helemaal klaar met het slechte werk van de aannemer. Of als aannemer ben je het irritante gedrag van de opdrachtgever zat. Er is maar één oplossing; afscheid nemen en een einde breien aan de aannemingsovereenkomst. Maar hoe doe je dat dan? Gewoon een simpel briefje waarin je aangeeft dat je de stekker er uit trekt? Pas op hoe je een beëindiging formuleert! Een opzegging is wat anders dan een ontbinding en andersom. Een recente uitspraak van de kantonrechter in Utrecht maakt dit goed duidelijk.

Woensdag 14 maart 2018

Doe je ook nog iets naast je werk? Ja, ik mine bitcoins

Bitcoins zijn helemaal in. De koers stijgt enorm. Ineens daalt de koers keihard en is de bitcoin weer wat minder populair. Toch blijft er veel aandacht voor cryptocurrency; digitaal geld. Een munteenheid net zoals de euro of de dollar. Alleen dan digitaal. Mensen die op tijd investeerden in bitcoins kunnen er miljonair van worden. Maar als je niet oppast verlies je een vermogen. Of zelfs je baan…

Woensdag 07 februari 2018

Van tijdelijk contract toch een vast contract - kantonrechter prikt door schijnconstructie heen

Een beveiligingsbedrijf gaat voor veiligheid. Ze spelen op safe. Niet alleen voor de opdrachtgevers, maar ook in de eigen organisatie. In het personeelsbeleid. Netjes gebruik maken van drie tijdelijke contracten. Zo ontstaat er geen vast contract. Tenminste, dat dacht een beveiligingsbedrijf. Het bedrijf had alleen even niet gedacht aan het payrollbedrijf dat was ingeschakeld. De kantonrechter in Amsterdam dacht er onlangs anders over en oordeelde dat een werknemer een vast contract had. Hoe zit dat precies? En wat zegt het over payroll?

Donderdag 25 januari 2018

Kom van dat dak af - over vrijwilligers en aansprakelijkheid

Vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Je komt ze overal tegen. In buurtverenigingen, bedrijven, ondernemersverenigingen, kerken, sportclubs en politieke partijen. Grote kans dat u met vrijwilligers werkt of zelf een vrijwilliger bent. Wat is nu het voornemen voor 2018 met de vrijwilligers? Hoe ga je als organisatie met vrijwilligers om? Vlak voor Kerst 2017 kwam er een uitspraak van onze hoogste rechter, de Hoge Raad, over een vrijwilliger die schade opliep tijdens zijn vrijwilligerswerk en die schade niet vergoed kreeg.  

Maandag 15 januari 2018

Werken over grenzen en bij Ryanair - toepasselijk recht en bevoegde rechter

De vakantieperiode is voor velen voorbij. Tijdens de vakantie gaan we vaak grenzen over. Figuurlijk maar zeker ook letterlijk. Reizen naar andere landen. Als je de grens over gaat en België binnen rijdt merk je er eigenlijk niet veel van behalve dan de kwaliteit van het wegdek. Het ‘over-de-grens-gaan’ is in de praktijk niet spannend. Als je juridisch over de grens gaat heeft dat wel gevolgen. Dat is interessant. Daarom weer een bijdrage over grensoverschrijdend werken, de vraag welke rechter bevoegd is en welk recht nu geldt.

Zaterdag 09 december 2017

Gemeente Bronckhorst het haasje? Over bevolkingskrimp en onvoorziene omstandigheden

Er wordt veel gebouwd in Nederland. Dat betekent ook dat er veel contracten worden gesloten. Overheden, projectontwikkelaars aannemers leggen afspraken met elkaar vast. Bij woningbouw is een belangrijke afspraak hoeveel woningen er gebouwd gaan en mogen worden. Gemeenten kunnen niet zomaar oneindig huizen laten bouwen. Dat hangt onder meer af van de ontwikkeling van de bevolking. Wat doe je als je te maken krijgt met bevolkingskrimp? Kort geleden wees de Hoge Raad een arrest waarin het ging om bevolkingskrimp en de gevolgen daarvan voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Bronckhorst en een projectontwikkelaar/aannemer.

Donderdag 07 december 2017

Deel 5 Algemene verordening gegevensbescherming - 10 concrete stappen

Het verwerken van persoonsgegevens. Een functionaris voor gegevensbescherming. De beveiliging van persoonsgegeven. In de afgelopen vier bijdragen kwamen wat hoofdlijnen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan de orde. Je kunt er nog zoveel over schrijven, maar uiteindelijk moet uw organisatie hier iets mee doen.
 
Daarom in deze bijdrage 10 belangrijke en concrete stappen op een rij. 

Donderdag 23 november 2017

Deel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming - functionaris voor gegevensbescherming gezocht

En weer een verhaal over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de eerste bijdragen werd duidelijk wat persoonsgegevens zijn, hoe iemand toestemming kan geven en welke rechten deze betrokkene heeft. Nieuwe regels, nieuwe functies. Zo kan het gaan. Met deze nieuwe wetgeving wordt er een nieuwe functie/baan gecreëerd; de functionaris voor gegevensbescherming. FG afgekort. In het Engels klinkt het nog mooier, de Data Protection Officer. De DPO. Weer eens wat anders dan een CFO of een CEO. Wanneer ben je als organisatie verplicht een FG / DPO aan te nemen? En wat houdt die functie precies in? 

Maandag 20 november 2017

Deel 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming - welke rechten heeft de betrokkene?

Vanaf 25 mei 2018 is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de eerste bijdrage ging het om de vraag wat persoonsgegevens zijn en welke randvoorwaarden er gelden. De tweede bijdrage zoomde in op het geven van toestemming om persoonsgegevens te verwerken. In dit derde deel bespreken we een aantal rechten van de persoons wiens gegevens worden verwerkt. 

Woensdag 15 november 2017

Deel 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming - wanneer mag je gegevens verwerken?

Privacy is hot. Net als de bescherming van persoonsgegevens. Nu hebben we de spelregels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De eerste bijdrage was een inleiding waarbij het ging om de vraag wat nu persoonsgegevens zijn. In dit tweede deel gaat het over de vraag wanneer je persoonsgegevens van iemand mag verwerken is en hoe het zit met toestemming.

Maandag 13 november 2017

Deel 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming - inleiding en begrippen

Privacy is hot. Net als de bescherming van persoonsgegevens. Denk maar aan begrippen als ‘datalek’ en de ‘sleepwet’. Veel van de spelregels over hoe je moet omgaan met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens. Alleen dat gaat veranderen. Over een half jaar krijgen we te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je er op gaat letten, kom je er steeds meer over tegen. Vaak koppelt men er dan de vraag aan of u als bedrijf/organisatie al klaar bent voor de AVG. In een aantal bijdragen gaan we hier wat dieper op in. En je begint altijd met deel 1 dus dat doen we nu ook. Gewoon wat inleidende opmerkingen en begrippen.

Woensdag 01 november 2017

Opzegging tijdens proeftijd - vrolijk aan het werk bij de concurrent?

Vaak ga je niet zomaar van de ene op de andere dag bij een bedrijf werken. Eerst onderzoek je wat voor soort bedrijf het is. Je hebt een sollicitatiegesprek. Je kijkt wat voor mensen er werken. En als het dan positief lijkt komt er een arbeidsovereenkomst. Toch moet je dan altijd nog steeds de praktijk afwachten of het werk bevalt. Maar wat doe je als werkgever/werknemer als het tegenvalt? Dan is er vaak de proeftijd. Je kunt zonder problemen afscheid nemen. Tenminste… Wat nu als de werknemer een concurrentiebeding tekende en dan in de proeftijd vertrekt?
 
Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter in Alkmaar geeft een aardig inkijkje in die situatie. 

Donderdag 12 oktober 2017

Vertrouwen in de toekomst - arbeidsrecht en het nieuwe kabinet

Vertrouwen in de toekomst. Dat had ik al. Daar was het nieuwe regeerakkoord niet voor nodig. Toch is het als werkgever wel belangrijk om te weten wat het aanstaande kabinet bedoelt met dat vertrouwen in de toekomst. Wat gaat er gebeuren met de doorbetaling van zieke werknemers? Wat is er besloten over de wet DBA? Komt er meer ruimte voor tijdelijke arbeidscontracten? In deze bijdrage de hoofdlijnen uit het nieuwe regeerakkoord voor wat betreft het arbeidsrecht en uw personeel. En of u vertrouwen had / heeft of krijgt in de toekomst; we horen het graag.

Vrijdag 22 september 2017

Bouter Advocatuur in Barneveld

Per 1 januari 2016 startte Bart Bouter het advocatenkantoor Bouter Advocatuur in Barneveld. Als je een bedrijf start is kantoorruimte handig.

Vrijdag 22 september 2017

Werkgever claimt boete van ex-werknemer - de rechter is er klaar mee

Boete en woede liggen soms dicht bij elkaar. In arbeidsovereenkomsten staan regelmatig boeteclausules. Bij overtreding van verplichting X moet de werknemer een boete van Y betalen. Boetes zijn vaak gekoppeld aan verplichtingen op het gebied van geheimhouding, nevenwerkzaamheden, relatie- en concurrentiebedingen. Verplichtingen die ook na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorlopen. Wat doe je als werkgever op het moment dat je een (ex)werknemer betrapt op overtreding van een verplichting? Dan ga je de boete claimen.
 
Ruim een week geleden deed de kantonrechter in Maastricht uitspraak in zo’n zaak over een boete. Was de uitspraak over de boete zo opvallend? Nee. Vooral de woede van de kantonrechter over het niveau van deze zaak. De rechter was er helemaal klaar mee. 

Dinsdag 19 september 2017

De burgerlijke rechter tegenover de kerkelijke rechter

Binnen de kerken worden genoeg procedures gevoerd. Kerken gebruiken daarvoor hun eigen interne regels. Het kerkrecht. Nu kan de uitkomst van zo’n kerkelijke procedure tegenvallen. Je wilt winnen, maar je verliest. Kun je dan nog naar de burgerlijke rechter? En hoe moet een burgerlijke rechter daar mee omgaan? Een burgerlijke rechter weet toch niet zoveel af van de interne kerkelijke regels en afspraken? Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak gedaan op dit terrein. Genoeg reden dus om even op dit thema in te zoomen.

Donderdag 10 augustus 2017

Screening van sollicitanten en werknemers door werkgevers en het belang van privacy

Snel voor het sollicitatiegesprek nog even de naam van de sollicitant op Google invoeren. Wie weet tref je nog wat interessante berichten, posts of foto’s aan op social media van de sollicitant. Of met regelmaat het Twitter-account van één van je werknemers volgen om te zien waar hij zich in zijn vrije tijd mee bezig houdt. De drempel voor werkgevers om sollicitanten of werknemers te ‘screenen’ op social media is heel laag. En het is begrijpelijk dat een werkgever wil weten met wie hij nu te maken heeft. Onlangs ontstond er wat ophef na een bericht in het Financieel Dagblad waarin stond dat het niet meer is toegestaan om even het Twitter-account of de Facebookpagina van een potentiële werknemer te checken. Wat was de achtergrond van dat artikel in het FD? En hoe zit het precies met screening van sollicitanten en hun privacy?

Donderdag 03 augustus 2017

Maximale betalingstermijn van 60 dagen: zinvol of symboolpolitiek?

En toen was daar ineens weer goed nieuws voor het MKB. Vanaf 1 juli 2017 geldt er voor grote bedrijven een maximale betalingstermijn van zestig (60) dagen in hun relatie met MKB-bedrijven. Het goede nieuws voor de ondernemer is dan dat hij zijn facturen binnen zestig dagen betaald ziet. Of is dat wat te kort door de bocht? Wat bedoelen we eigenlijk met een ‘groot bedrijf’? In deze bijdrage daarom meer aandacht voor deze ‘Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen’ en de betekenis daarvan.

Dinsdag 25 juli 2017

Zieke grensarbeider - naar welke bedrijfsarts ga je dan?

Zieke werknemers. Die kennen we wel. En als een werknemer ziek is, weten we ook nog wel redelijk hoe het zit met rechten en plichten. In ieder geval moet je als werkgever tijdens ziekte het loon doorbetalen. De werknemer gaat langs de bedrijfsarts zodat er een beeld ontstaat hoelang de arbeidsongeschiktheid gaat duren. Alleen hoe werkt dat nu bij grensarbeiders? In een eerdere bijdrage werd uitgelegd wat een grensarbeider is. Simpel gezegd is het iemand die woont in land A en werkt in land B.
 
Kun je als werkgever dan eisen dat zo’n zieke werknemer naar jouw land toekomt om daar een bedrijfsarts te bezoeken? Kort geleden speelde er een zaak bij de kantonrechter in Maastricht waar die vraag aan de orde was. 

Donderdag 06 juli 2017

Diervriendelijk - oordeel over eigen handelen

Misschien herkenbaar. Je hebt als kind iets stoms gedaan. Vader stuurt je naar boven. Op een bepaald moment vraagt hij of je al weet waarom je naar je kamer bent gestuurd. Pas als je kunt vertellen wat je fout hebt gedaan, mag je naar beneden. Maar ja, hoe weet je nu of je wat fout hebt gedaan? Dat is lastig. En als je volwassen wordt verandert dat niet echt. Reflecteren op je eigen handelen. Erkennen dat je dingen misschien niet zo had moeten doen. We kijken liever naar wat we allemaal bereikt hebben. Naar positieve dingen. Het getuigt van lef, inzicht en verantwoordelijkheid als je hier wat mee doet. Zeker als we het hebben over het naleven van wetten en regels.

Donderdag 06 juli 2017

De billijke vergoeding volgens de Hoge Raad - terug naar het oude ontslagrecht?

Het is natuurlijk oud nieuws. De komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015. Veel wijzigingen in het arbeidsrecht. Toen was iedereen benieuwd hoe rechters de nieuwe wetgeving en regels gingen uitleggen en toepassen. Zo ook rond de billijke vergoeding. In heel bijzondere situaties kan een werknemer rond zijn ontslag aanspraak maken op een billijke vergoeding als de werkgever echt verwijtbaar heeft gehandeld. Iets ergs heeft gedaan. Veel kantonrechters oordeelden al over die billijke vergoeding. Maar echt veel wijzer werden we er niet van. Afgelopen vrijdag, 30 juni, heeft de Hoge Raad als hoogste rechter uitleg gegeven over die billijke vergoeding. Dan wordt het interessant natuurlijk. Zeker als we het vergelijken met hoe het zat onder het ‘oude’ ontslagrecht. 

Maandag 19 juni 2017

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 – is uw organisatie er klaar voor?

Het is bijna 1 juli. Tijd voor nieuwe wetgeving. Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De regering zet in op duurzame inzetbaarheid van mensen. Daarom wil men meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de dienstverlening rond arbeidsomstandigheden. Bent u al op de hoogte van de wijzigingen? En belangrijker nog, heeft u de zaakjes al op orde? In deze bijdrage de belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 juli actueel zijn.

Dinsdag 13 juni 2017

Ontslag op staande voet - hap in donut

In de voorgaande twee bijdragen ging het over een pak Optimel en een zak chips. Het pak Optimel zorgde voor een terecht ontslag op staande voet. De zak chips bracht redding. Nu gaat het over een hap uit een donut. Je moet als werknemer toch even proeven of de dingen die je verkoopt ook lekker zijn? Dat klinkt wel sympathiek. Toch kon de werkgever het niet waarderen.  

Dinsdag 13 juni 2017

Ontslag op staande voet - hap in donut

In de voorgaande twee bijdragen ging het over een pak Optimel en een zak chips. Het pak Optimel zorgde voor een terecht ontslag op staande voet. De zak chips bracht redding. Nu gaat het over een hap uit een donut. Je moet als werknemer toch even proeven of de dingen die je verkoopt ook lekker zijn? Dat klinkt wel sympathiek. Toch kon de werkgever het niet waarderen.  

Vrijdag 26 mei 2017

Onterecht ontslag op staande voet bij bagatel – chips eten

In de vorige bijdrage ging het over het ontslag op staande voet bij een bagatel-delict. Een klein vergrijp met grote gevolgen. Geen werk. Geen salaris. Geen WW-uitkering. In die zaak hield het ontslag op staande voet stand. Rechters kijken in dit soort zaken altijd naar alle omstandigheden. Belangen worden afgewogen, net als bij een weegschaal van vroeger. Het is dus niet altijd helder hoe de uitkomst van zo’n zaak is. Nu een recente uitspraak van een ontslag op staande voet bij de Action. Een zak chips speelt de hoofdrol.

Woensdag 24 mei 2017

Derde voortgangsrapportage Wet DBA

Het is wat rustiger geworden rond de wet DBA en de modelovereenkomsten. Staatssecretaris Wiebes verstuurde op 18 november 2016 de tweede voortgangsrapportage over de Wet DBA naar de Tweede Kamer. De belangrijkste boodschap toen was deze: handhaving van de wet DBA wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Opdrachtgevers, opdrachtnemers (ZZP'ers) hebben wat meer tijd om met elkaar tot zaken te komen, zonder dat je een boete of naheffing kunt krijgen. Dit zorgde voor meer rust over het thema DBA. En ondertussen zijn er Tweede Kamerverkiezingen geweest en is het wachten op een nieuw kabinet. 

Gisteren, 20 april 2017, verstuurde Wiebes de derde voortgangsrapportage over de Wet DBA naar de Tweede Kamer. Wat staat daar in?

Donderdag 11 mei 2017

Terecht ontslag op staande voet bij bagatel - meenemen Optimel

Dingen die niet goed zijn gegaan moet je benoemen. En het is soms gepast om er ook een straf aan te koppelen. Alleen als je dan bestraft wordt, probeer je er vaak onder vandaan te komen. Je gaat je foute gedrag goedpraten. In de trant van: ‘het valt wel mee’ of ‘het kon veel erger’. Maar het kan ook zijn dat je ten onrechte wordt bestraft voor iets kleins. De straf kan grote gevolgen hebben. Op de werkvloer is dat niet anders. Werknemers kunnen op staande voet ontslagen worden bij kleine overtredingen. Met een duur woord heet dat in het arbeidsrecht een bagatel-delict. 

Maandag 10 april 2017

De zorgplicht van een goed werkgever en pensioen

Pensioenen. Je hoort er veel over in de media. Werknemers vragen zich af hoe hoog hun pensioen zal zijn als ze eenmaal met pensioen mogen. Want pensioenen en de opbouw daarvan staan onder druk. De materie is ingewikkeld. Juist dan is het belangrijk dat werknemers weten hoe het er met hun pensioen voorstaat. Vragen die opkomen: bouwen werknemers wel het pensioen op waar ze recht op hebben? Kloppen de cijfers en bedragen wel met de afspraken die werknemers met hun werkgever hebben gemaakt? Hier ligt voor werkgevers een taak. Een wettelijke taak.  

Zaterdag 01 april 2017

Verstand komt met de jaren – over werken en de AOW-gerechtigde leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd. Een hot-item bij de onlangs gehouden verkiezingen. In de afgelopen jaren is de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog gegaan. Het onderwerp roept ook bij werkgevers vragen op. Want wanneer eindigt een contract dan precies? En een ander punt is dit. Verstand komt met de jaren. Naarmate je ouder wordt, word je wijzer en verstandiger. In ieder geval volgens het spreekwoord. Het kan voor werkgevers vanwege kennis en ervaring interessant zijn om een AOW-gerechtigde in dienst te nemen. Maar ze hebben wel meer kans om ziek te worden, zo hoor je dan. Kan ik als werkgever zonder al te veel risico’s iemand aannemen die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt?

Maandag 20 maart 2017

Werkgever mag zomaar hoofddoek verbieden – is dat zo?

Werkgevers mogen een hoofddoek op de werkvloer verbieden. Verschillende media kwamen begin deze week met dit nieuws. Je eerste gedachte is natuurlijk dat dit verkiezingsretoriek was. Het was per slot van rekening een dag voor de verkiezingen van 15 maart. Niets was minder waar. Geen krachtige verkiezingsslogan, maar een gerechtelijke uitspraak. Het Hof van Justitie van de Europese Unie wees op 14 maart 2017 een arrest waar de hoofddoek centraal stond. Maar hoe moeten we die uitspraak eigenlijk zien? Waar ging de zaak over die speelde bij het Hof? Hebben werkgevers echt de mogelijkheid om de hoofddoek te verbieden? 

Donderdag 02 maart 2017

Hoge huur: kwestie van even aanpassen?

Veel bedrijven en ondernemers huren een winkel of een pand. De afspraken die je dan maakt met de eigenaar van het pand liggen vast in een huurovereenkomst. Een belangrijke afspraak gaat over de hoogte van de huur die moet worden betaald. We zien alleen steeds vaker leegstand van winkels. Huurprijzen gaan wat naar beneden. Maar wat betekent het als je op dit moment zelf nog een contract hebt lopen? Je kunt dan het gevoel hebben dat je een te hoge huur betaalt in vergelijking met vergelijkbare ruimte in de omgeving. Alleen afspraak is afspraak. Of kun je zomaar de huur even aanpassen? 

Maandag 27 februari 2017

Wat maakt dat ene dagje nou uit? Voor een proeftijd heel veel!

Wat leuk, ik hoorde dat je een nieuwe baan hebt? Ja dat klopt. En dan komen de inhoudelijke vragen. Waar ga je werken? Is het goed te doen met reistijd? Wat voor werk is het precies? Betaalt het een beetje? Zo netjes als we zijn vragen we niet wat iemand exact gaat verdienen. Stiekem willen we het wel weten. Hoeveel uur werk je? Mooi als er over en weer interesse is tussen mensen. Eigenlijk hebben al deze vragen nog juridische betekenis ook. Toch mist er in ieder geval één vraag die bij het begin van een nieuwe job belangrijk is. Is er een proeftijd afgesproken?

Woensdag 01 februari 2017

Over predikers op conferenties, godsdienstvrijheid en het recht tot vergadering

Afgelopen maandag deed de rechtbank in Den Bosch uitspraak in een zaak over zeven predikers. De zeven imams wilden eind 2015 spreken op een conferentie in Eindhoven. Dat wilde de gemeente niet. De voorzieningenrechter oordeelde op 23 december 2015 in feite dat de gemeente Eindhoven gelijk had. En ruim een jaar later, op 30 januari 2017, oordeelt de rechtbank dat de gemeente Eindhoven geen gelijk had. Dat lijkt natuurlijk heel tegenstrijdig. Hoe zit het nu precies met die beide procedures? Hieronder wat meer uitleg over de situatie, de beide procedures en de grondrechten. 

Vrijdag 27 januari 2017

Transitievergoeding bij ziekte of verlof – hoe werkt dat?

De transitievergoeding is ondertussen al aardig ingeburgerd. Als een werknemer 24 maanden of langer in dienst is en de arbeidsovereenkomst vervolgens door de werkgever wordt beëindigd, dan moet je een transitievergoeding betalen. In de wet staat op hoofdlijnen beschreven hoe je die transitievergoeding moet berekenen. Het gaat dan over het ‘loon’ over een bepaalde periode. Maar wat is nu dat loon? Hoe zit dat als je met verlof bent en daardoor tijdelijk minder salaris ontvangt? Of als je ziek bent en je maar 70% van je laatst verdiende salaris krijgt?

Vrijdag 20 januari 2017

Studiekostenbeding in tijdelijk contract - maakt dat uit?

Mooi als werkgevers willen investeren in hun personeel. Werknemers krijgen de mogelijkheid om een cursus, opleiding of training te volgen. Met die kennis en vaardigheden kunnen zij hun werkzaamheden een impuls geven. Vaak zie je wel dat partijen met elkaar om tafel te gaan om de afspraken vast te leggen. Welke opleiding gaat de werknemer volgen? Krijgt hij een vrije dag als er cursus is? En moet de werknemer nog cursuskosten terugbetalen als hij ineens bij een ander bedrijf gaat werken? Die afspraken, en vooral de laatste over terugbetaling, komen te staan in een studiekostenbeding. 

Donderdag 05 januari 2017

Huur van € 1,- genoeg voor het bestaan van een huurovereenkomst?

We kunnen onderling eigenlijk van alles met elkaar afspreken. En als we willen, leggen we het nog vast ook in een overeenkomst. Vaak zie je dan dat boven zo’n overeenkomst staat om wat voor soort overeenkomst het gaat. In ieder geval hoe de partijen zelf de overeenkomst zien. Denk maar een arbeidsovereenkomst. Boven een A4’tje staat dat het een arbeidsovereenkomst is. Maar het kan misschien ook wel een uitzendovereenkomst zijn. Of bij huur. Mag je tijdelijk ergens wonen? Of is het een echte huurovereenkomst? Dat maakt nogal wat uit voor de bescherming die aan een huurder toekomt. Voor je het weet is er onduidelijkheid en ben je in een procedure verwikkeld. Stel dat het tot een procedure komt. Dan gaat een rechter de overeenkomst altijd kwalificeren. Simpel gezegd: het beestje wordt van een naam voorzien. Enkele maanden geleden was er een interessante uitspraak van een Amsterdamse rechter hierover en dan specifiek over de vraag of er een huurovereenkomst was. 

Maandag 02 januari 2017

Kerk en veiligheid

Te vaak worden we opgeschrikt door terroristische aanslagen. Kort voor Kerst riep IS op om aanslagen te plegen op kerken. En dat is niet voor het eerst. Een half jaar geleden drongen twee mannen tijdens de mis een kerk binnen in een voorstad van Rouen (Frankrijk). Mensen werden gegijzeld. De 86-jarige priester werd vermoord. Kort daarop verscheen het bericht dat Nederlandse kerken extra alert zijn. De Rooms-Katholieke kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gingen nadenken over extra veiligheidsmaatregelen. Afgelopen maand kwam er meer duidelijkheid.

Vrijdag 23 december 2016

De hond eruit of ik eruit - over dieren in het arbeidsrecht en op de werkvloer

Over anderhalve dag is het Kerst. Weinig aandacht voor waar Kerst echt om draait. Veel aandacht voor randzaken, zoals het eten. Daarbij spelen dieren een grote rol. Is het geen rol als hoofdgerecht, dan wel als belangrijke figurant in de reclames. Konijntjes en katten. Allemaal vinden we het erg schattig. Maar deze bijdrage gaat niet over een gerecht met Kerst. We maken de koppeling van de dieren naar het arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden. 

​Enkele dagen hiervoor werd een vonnis van de kantonrechter gepubliceerd met een hond in de hoofdrol. 

Woensdag 14 december 2016

Cameratoezicht op het werk: wat komt daar bij kijken?

Overal zijn camera’s. Vaak zichtbaar in de publieke ruimte, maar ook onzichtbaar voor het blote oog. Camera’s zijn een vast onderdeel geworden van het interieur van winkels en bedrijven. Dus ook als je werkt kun je te maken krijgen met camera’s en cameratoezicht. Vaak hangen de camera’s er ter bescherming van het personeel en ter voorkoming van diefstal. Maar werknemers zijn niet allemaal even goed te vertrouwen. Camerabeelden kun je ook gebruiken om toezicht te houden op je personeel. En hoe werkt dat? Mag je als werkgever zomaar camera’s ophangen? Is er nog iets als privacy?
 
Laten we even inzoomen op wat juridische regels rondom cameratoezicht bij personeel. En dan bespreken we gelijk een recent vonnis van de kantonrechter in Amsterdam waar een camera een belangrijke rol speelde.

Zaterdag 26 november 2016

Incassokosten en de veertiendagenbrief

De laatste tijd was er weer veel aandacht voor incassobureaus en incassokosten. Zo gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) strenger toezien op foute bureaus. Er zouden regelmatig dingen gebeuren die niet mogen. Vaak worden er dan ten onrechte kosten in rekening gebracht bij de consument. Dat zijn incassokosten.
Er is een wettelijke basis om incassokosten te mogen vragen. Voor consumenten speelt daar ook de zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ een rol. Afgelopen vrijdag gaf de Hoge Raad antwoord op vragen die waren gesteld over dit onderwerp. Goed dus om even naar de wettelijke basis te kijken en naar de uitspraak van de Hoge Raad. Belangrijk voor het debiteurenbeleid.

Vrijdag 25 november 2016

Tweede Voortgangsrapportage Wet DBA

De wet DBA met bijbehorende modelovereenkomst blijft voer voor veel discussie. Er ging de afgelopen weken geen dag voorbij zonder dat de wet DBA en staatssecretaris Wiebes in het nieuws waren. Op 19 september dit jaar kwam Wiebes met zijn eerste voortgangsrapportage over de nieuwe wet. Twee maanden later, 18 november 2016, verstuurde Wiebes zijn tweede voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. Belangrijkste boodschap is wel dat de handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Opdrachtgevers, opdrachtnemers (ZZP'ers) hebben wat meer tijd om met elkaar tot zaken te komen, zonder dat je een boete of nafheffing kunt krijgen. 

In deze bijdrage gaan we in op wat punten uit deze voortgangsrapportage van Wiebes. 

Vrijdag 25 november 2016

Dat (hard)loopt goed af

Hardlopen is helemaal in tegenwoordig. Je ziet steeds meer mensen hardloopschoenen onderbinden. Hier in Barneveld hebben we ieder jaar de Kippenren Barneveld. En op 18 november is er weer de P-services Run by Night. Met deze evenementen wordt er geld ingezameld voor goede doelen. Vaak ga je niet hardlopen onder werktijd. Werkgevers willen graag wel dat je hard loopt, maar dan op een andere manier. Toch is met hardlopen een link te leggen naar het werk en arbeidsrecht. Dat is het mooie daarvan. Veel alledaagse dingen komen terug in het arbeidsrecht. Een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland laat dat duidelijk zien. 

Vrijdag 25 november 2016

Wake-up call – het slapend dienstverband en de transitievergoeding

Vrijdag 14 oktober 2016 wees het Gerechtshof Den Haag arrest over het slapend dienstverband. Nee, dat gaat niet over werknemers die onder werktijd graag een dutje of powernap doen. Het gaat om zieke werknemers en het (niet) uitbetalen van de transitievergoeding. Gerechtshof Den Haag is duidelijk. Een slapend dienstverband is niet ongeoorloofd. Genoeg aanleiding dus om even wat beter te kijken naar het slapend dienstverband en het arrest van het Hof. 

Vrijdag 25 november 2016

Afvloeiingsregeling en billijke vergoeding - let op!

Al eerder kon u hier iets lezen over de billijke vergoeding. Dat is een vergoeding die de kantonrechter aan de werknemer kan toewijzen als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Vers van de pers is het vonnis dat de kantonrechter van de rechtbank Overijssel afgelopen vrijdag (7 oktober) wees. Een werkgever moest daar € 100.000,- aan billijke vergoeding betalen. Interessant om even op deze uitspraak in te gaan. Niet alleen vanwege het hoge bedrag van de billijke vergoeding. Maar vooral ook omdat de werkgever dacht het allemaal goed geregeld te hebben. Partijen hadden in het contract al een afvloeiingsregeling afgesproken. Er was een vergoeding contractueel overeengekomen van € 100.000,- op het moment dat de werknemer zou vertrekken.

Vrijdag 25 november 2016

Collectief ontslag - let op de Wmco

Begin deze week kondigde ING een nieuwe reorganisatieronde aan. In Nederland zouden zo'n 2300 banen verloren gaan. Een enorm aantal en een echt collectief ontslag. ING wil het online bankieren gaan stroomlijnen zodat het goedkoper wordt. Kosten besparen staat voorop. Zoals het er nu uitziet gaat ING samen met de betrokken vakbonden een sociaal plan opstellen. In dat plan komen dan maatregelen te staan om het ontslag voor de werknemers te verzachten. Dit kan door het aanbieden van financiële vergoedingen, maar ook het meedenken in het vinden van een andere baan via outplacement.

Vrijdag 25 november 2016

Hek er om heen en klaar is Kees?

De aannemer bouwt een prachtig woonhuis, grote bedrijfshal of kantoor. Daar moet de opdrachtgever voor betalen. Alleen betaalt de opdrachtgever zijn facturen niet altijd. Dat kan komen omdat er even niet veel geld is om te betalen. Vaker zie je dat de opdrachtgever meent dat het werk niet goed wordt uitgevoerd door de aannemer. De aannemer kan dan een sommatiebrief sturen in de hoop dat een snelle betaling volgt. Maar het kan ook rigoureuzer. Je ziet nog wel eens bij een pand in aanbouw dat het terrein hermetisch afgesloten is met hekken. En er hangen overal bordjes waarop staat dat aannemer X zijn retentierecht uitoefent. Wat is dat precies? Zet je een hek er om heen en klaar is Kees? 

Woensdag 09 november 2016

WhatsApp-berichten versturen onder werktijd - werknemer moet schade betalen aan werkgever!

Bijna iedereen verstuurt wel berichten via WhatsApp. Even snel een appje terugsturen. Even snel kijken wat voor berichtje je ontving van die collega of vriend. Als je niet oppast ben je vaker digitaal met mensen aan het praten dan dat je ze in het echt spreekt. Door de toegankelijkheid van WhatsApp gaat het heel de dag door. Ook tijdens werktijd. Werkgevers begrijpen dat tot op zekere hoogte. 
​Maar wat als je onder werktijd heel veel bezig bent met WhatsApp? Die tijd kun je niet besteden aan je werk. Logisch dat de werkgever zijn schade gaat verhalen op de werknemer? Een recente uitspraak van de kantonrechter in Tilburg gaat hierover. Interessant en concreet. 

Woensdag 09 november 2016

Care 4 Care (C4C) valt onder StiPP

Vrijdag 4 november 2016 was daar dan het arrest van de Hoge Raad in de zaak van Care 4 Care Human Resources (C4C) tegen Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Het beroep van C4C tegen het arrest van het gerechtshof wees de Hoge Raad af. C4C valt onder de werkingssfeer van StiPP. Veel bedrijven in de detachering en payrolling zaten met spanning te wachten op het arrest van de Hoge Raad. Want mogelijk zou het arrest ook gevolgen voor hun bedrijven hebben. 

Maandag 31 oktober 2016

Instemmingsrecht ondernemingsraad (OR) bij pensioenregeling vanaf 1 oktober 2016

Pensioen is een hot item. Veel mensen zijn er mee bezig, op korte en op lange termijn. Kan de werkgever zomaar een pensioenregeling bijstellen? En hoe gaat het later als ik met pensioen ga? Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kwam eind 2015 met een wetsvoorstel om werknemers meer zeggenschap te geven als het om pensioenen gaat. Die wet is per 1 oktober 2016 in werking getreden. Werknemers krijgen via hun ondernemingsraad (OR) meer invloed op de pensioenregeling. Wat moeten we hiermee? 

Vrijdag 07 oktober 2016

Koop-/aannemingsovereenkomst Woningborg - afwijkende perceelgrootte

De bouw trekt aan, zo klinken de geluiden. Je ziet het ook om je heen. Nieuwbouwwoningen verrijzen. Bij het kopen van een nieuwbouwwoning zal de consument vaak druk bezig zijn met de locatie, de inrichting van de woning en al dat soort zaken. Maar hoe zit dat met de overeenkomst? Je ziet dat er vaak gebruik wordt gemaakt van de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) van Woningborg. Woningborg heeft verschillende modelovereenkomsten die kunnen worden gebruikt. Belangrijk daarbij is de Woningborg-garantie met speciale regelingen. 

Donderdag 29 september 2016

Wet DBA - wat schieten we op met de 25 antwoorden van Staatssecretaris Wiebes op Kamervragen?

Het is geen nieuws dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) onder vuur ligt. De onzekerheid die er is nekt ondernemers, terwijl met de VAR alles zo lekker makkelijk was. Gevolg van de onzekerheid is dat er al vele Kamervragen op staatssecretaris zijn afgevuurd en er hevig wordt gedebatteerd wat nu met deze wet te doen. Op 30 augustus stuurde Pieter Omtzigt (CDA) 25 Kamervragen aan Wiebes over de onzekerheid die er is bij de uitvoering van de Wet DBA. Wiebes nam de tijd er even goed over na te denken en stuurde 23 september zijn antwoorden naar de Kamer. Wat kunnen we met deze antwoorden?

Maandag 19 september 2016

Eerste voortgangsrapportage DBA - Wiebes in actie

Staatssecretaris Wiebes kondigde voor de zomervakantie aan om met een voortgangsrapportage te komen over de Wet DBA. Nu is voor veel mensen al wel aardig bekend hoe het loopt met de DBA. Veel nieuwsberichten gaan er over, veel Kamervragen worden gesteld en de Staatssecretaris blijft onverminderd positief over de nieuwe wet.

Vandaag, 19 september, kwam de eerste voortgangsrapportage openbaar. Staan er nog interessante dingen in? We focussen voor nu even op de handhaving. Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. 

Donderdag 15 september 2016

Grensarbeider - halve Duitser?

Vandaag was in het nieuws dat Nederlanders minder vaak kiezen voor een baan in Duitsland dan andersom. Dus Duitsers die in Nederland komen werken. Er is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek genoeg werk in Duitsland. Maar voor veel werkzoekenden in Nederland zou de grens een belemmering zijn. Mensen vinden het teveel rompslomp als ze grensarbeider worden. Zijn grensarbeiders bang om halve Duitsers te worden? Of is er terecht wat terughoudendheid? 

Vrijdag 09 september 2016

Geen hand schudden bij sollicitatie - discriminatie?

Veel dingen doen we op de automatische piloot. Boodschappen, mensen begroeten en gras maaien. Je vraagt je dan niet af of het juridische betekenis heeft. Nog zo’n alledaags ding is het handen schudden. Op verjaardagen, feestjes, begrafenissen en zakelijke afspraken. En niet te vergeten bij een sollicitatiegesprek. Handen schudden is in Nederland een gebruikelijke vorm van elkaar begroeten. Maar wat gebeurt er als je geen handen wilt schudden vanwege je geloof? En je krijgt daardoor geen baan?

Vrijdag 26 augustus 2016

Ruimte voor borstvoeding en kolven op het werk?

Jammer maar helaas. Voor veel mensen is de vakantie weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. Het werk begint weer. Als vrouw met kleine kinderen moet je dan weer nadenken over het voeden van je kind tijdens werktijd. Tijdens de vakantie was dat geen probleem, maar nu moet het weer georganiseerd worden. Ga je kolven? Geef je borstvoeding? Welke rechten heb je en wat is belangrijk voor de werkgever? 

Maandag 15 augustus 2016

Wet civielrechtelijk bestuursverbod - gedraag je netjes

Vanaf 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod een feit. Het doel van de wet is om krachtiger te kunnen optreden tegen faillissementsfraude en om te voorkomen dat frauderende bestuurders hun werk via andere rechtspersonen ‘gewoon’ kunnen voortzetten. Maar het bereik van de wet is breder. Ernstig tegenwerken van de curator kan ook reden zijn voor een verbod. De wet is vormgegeven door nieuwe bepalingen op te nemen in de Faillissementswet. Wanneer kan zo’n bestuursverbod worden opgelegd? Aan wie? En hoe werkt zo’n procedure precies?

Donderdag 28 juli 2016

Motiveren concurrentiebeding - stand van zaken

Wij zijn vaak benieuwd naar de reden van dingen. Vaak vragen we naar het “waarom”. Bij een concurrentiebeding is dat ook zo. Werknemers willen weten waarom de werkgever een concurrentiebeding wil opnemen. Werkgevers doen dat niet voor niets. Nu mag je bij een arbiedsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe geen concurrentiebeding meer opnemen. Dat komt door de invoering van de WWZ per 1 januari 2015. De uitzondering op deze regel is dat je in de arbeidsovereenkomst motiveert waarom een concurrentiebeding noodzakelijk is. Er moeten zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn. Wat valt er over dat motiveren te zeggen? 

Vrijdag 15 juli 2016

De klok horen luiden, maar hoe zit het met de klepel?

Sinds 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht. Misschien heeft u er iets van voorbij zien komen in het nieuws. Maar misschien bleef het wel stil. De meeste aandacht gaat uit naar Huis voor klokkenluiders. Dat is een concreet gebouw waar je als werknemer naar toe kunt als je vermoedens hebt van een misstand. Deze wet regelt dan hoe die procedure loopt, hoe het bestuur van het huis er uit ziet, etc. Toch is het belangrijk om even stil te staan bij deze nieuwe wet en dan niet zozeer bij het Huis zelf, maar bij uw bedrijf. Heeft u al actie ondernomen?  

Maandag 11 juli 2016

Stijgende staalprijzen - wie gaat dat betalen?

Zo vast en onbeweeglijk staal is, zo beweeglijk is de staalmarkt. Dit komt met name door de wisselende staalprijzen. Enkele maanden geleden stegen de prijzen sterk. Nu lijkt het weer wat te stabiliseren. En als er veel vraag is naar staal, kunnen staalproducenten die vraag niet altijd aan en moet je soms lang wachten. Maar voor wiens rekening zijn die prijsstijgingen eigenlijk? Kan een staalbouwer of producent stijgende staalprijzen doorbelasten aan een aannemer? De Raad van Arbitrage voor de Bouw wees op 25 april 2016 een arbitraal vonnis waar dit thema centraal stond. 

Woensdag 06 juli 2016

Klachtrecht en Wkkgz

Over minder dan een half jaar is het zover. Vanaf 1 januari 2017 moeten zorgorganisaties hun klachtenregeling hebben aangepast aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Is dat spannend? Moet u zenuwachtig worden de komende maanden? Het is vooral belangrijk dat u actie onderneemt en alles voor 1 januari 2017 is geregeld. Nu is er veel te zeggen over de Wkkgz. In deze blog gaat het vooral over het klachtrecht. 

Dinsdag 28 juni 2016

Aanzegverplichting - schriftelijk (deel 2)

In het eerste bericht rond de aanzegverplichting lazen we dat die verplichting er is ter bescherming van de werknemer. Hoe zit het dan als je in een gesprek met een werknemer zegt dat zijn contract niet wordt verlengd? En wat als het in dat gesprek voor de werknemer volstrekt duidelijk is dat hij bezig is aan zijn laatste fase als werknemer bij dat bedrijf? 

Maandag 27 juni 2016

Aanzegverplichting - schriftelijk (deel 1)

Over vier dagen is het 1 juli. Je hoort al wat signalen dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) dan één jaar bestaat. Dat klopt als het gaat om de veranderingen in het procesrecht, de transitievergoeding, etc. Maar het eerste gedeelte van de WWZ trad al per 1 januari 2015 in werking. Nieuw was de verplichting van de werkgever om de werknemer te informeren of een tijdelijk contract werd voortgezet of niet. Aanzeggen moet schriftelijk, maar hoe streng is die eis nu? Dit is het eerste deel van een tweeluik over de aanzegverplichting.

Woensdag 22 juni 2016

Re-integratie weigeren als werknemer? Ontslag

Je werknemer is ziek. Als werkgever heb je dan allerlei re-integratieverplichtingen. Zo moet er een plan van aanpak worden opgesteld en gaat de werknemer regelmatig naar de bedrijfsarts. Gaat het de goede kant op met de gezondheid van de werknemer, dan moet je er voor zorgen dat die langzaam kan terugkeren. Zieke werknemers kunnen voor frustratie zorgen bij de werkgever. Je hoort van werkgevers dat zij zoveel moeten en dat je zo weinig actie kunt ondernemen tegen die zieke werknemer. Toch kan de zieke werknemer niet achterover leunen.

Donderdag 16 juni 2016

Onbezoldigde bestuurder heeft geluk

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil duidelijker in de wet aangeven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Maar ook wanneer een bestuurder of commissaris aansprakelijk is. Daarom diende hij een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Van der Steur wil het toezicht bij rechtspersonen verbeteren. Wat betekent dit voor goede doelen en stichtingen? Durven mensen nog bestuurder te worden?

Maandag 13 juni 2016

Rechtspraak en hoofddoek

We zeggen wel eens: bij de loodgieter thuis lekt de kraan. Waar de loodgieter overdag mee bezig is bij andere mensen, vergeet hij in eigen huis goed te doen. Dat geldt ook in de rechtspraak. Als een rechter uitspraak doet in een zaak dan is het de bedoeling dat die uitspraak wordt nageleefd. Stel dat bedrijf A door de rechtbank veroordeeld is om aan een ander bedrijf een groot geldbedrag te betalen, dan doet dit bedrijf er verstandig aan ook te gaan betalen. Doe je dat niet, dan kan de deurwaarder worden ingeschakeld. 

Donderdag 02 juni 2016

Vragen aan zieke werknemer

Gezondheid hebben we niet zelf in de hand. Een werknemer kan ineens ziek zijn. En hoe normaal is het dan dat je als werkgever even netjes informeert hoe het met de werknemer gaat? Ook vanzelfsprekend is de vraag waar iemand ‘last’ van heeft en hoe ‘het’ komt. Toch is het belangrijk om even stil te staan bij de vraag of je dat wel mag vragen. Hoe zit dat eigenlijk?

Woensdag 01 juni 2016

Rechtsbijstandverzekering en de voorkeursadvocaat

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Handig voor als er een conflict met de buren ontstaat. Of als er problemen zijn op het werk en een ontslag dreigt. Het contact met de verzekeraar verloopt zeker in het begin vaak via de e-mail. Je moet stukken mailen naar de verzekeraar en die bekijkt hoe de zaak wordt opgepakt.

Woensdag 01 juni 2016

Het zou toch allemaal goedkoper worden met de invoering van de WWZ en de transitievergoeding?

En toen was daar ineens het bericht dat een werknemer in totaal € 155.000,- zou meekrijgen bij zijn ontslag. Dit bleek uit een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo van 14 maart 2016. Het zou toch allemaal goedkoper worden met de invoering van de WWZ en de transitievergoeding? Ja zeker. Er moet dus wel wat gebeurd zijn in die zaak.