Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Wet goed verhuurderschap - deel 2

Halverwege het jaar (1 juli) worden er regelmatig nieuwe wetten van kracht. Een belangrijke voor het huurrecht en de vastgoedpraktijk is de Wet goed verhuurderschap. Deze wet treedt (grotendeels) op 1 juli 2023 in werking. Zoals op de site van de Eerste Kamer is te lezen introduceert dit wetsvoorstel “een landelijke norm voor goed verhuurderschap”. Ook geeft het gemeenten bevoegdheden om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. 

Prachtig. Zo’n term als “verhuurderschap”. Maar wat zijn de concrete punten die met deze wet vanaf 1 juli 2023 geregeld worden? 

In onze eerste bijdrage kwam de norm “goed verhuurderschap” al aan de orde. In deze bijdrage gaan we in op een paar punten uit de wet.

Schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst

Het wordt nu bij wet vastgelegd dat de huurovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd. Je kunt een huurovereenkomst ook rechtsgeldig mondeling sluiten. De huurovereenkomst is namelijk vormvrij. Maar een mondelinge huurovereenkomst kan tot rechtsonzekerheid leiden. Dat wil de wetgever niet meer. Is dit een spannende? Dat valt wel mee. 

Een aandachtspunt is nog dat dit schriftelijkheidsvereiste alleen geldt voor huurovereenkomsten die vanaf 1 juli 2023 worden gesloten. 

Verplichting tot verstrekken van informatie aan de huurder

De Wet goed verhuurderschap bepaalt dat de verhuurder de huurder moet informeren over rechten en plichten die niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Ook moet je de huurder informatie geven over de waarborgsom, de hoogte daarvan, etc. Een belangrijk onderwerp waarover de huurder moet worden geïnformeerd is het meldpunt van de gemeente waar de woonruimte is gelegen. Hieronder komt de rol van de gemeente nog verder aan de orde. 

Wat moet u hier in ieder geval onthouden?

  1. Het geldt voor nieuwe huurovereenkomsten die u vanaf 1 juli 2023 sluit;
  2. Voor al bestaande huurovereenkomsten moet u de huurder uiterlijk binnen één jaar hierover hebben geïnformeerd. Dus uiterlijk 30 juni 2024. Dit kunt u doen via een brief. U kunt de huurder ook laten tekenen en dan legt u de afspraken vast in bijv. een addendum bij de huurovereenkomst. 
Meldpunt bij de gemeente

Op grond van de nieuwe wet moeten Burgemeester en wethouders een meldpunt instellen waar huurders, woningzoekenden en anderen klachten kunnen melden over ongewenst verhuurgedrag. Het moet een laagdrempelig meldpunt zijn. Deze meldingen kunnen dan helpen bij de handhaving. Gemeenten moeten dit meldpunt uiterlijk 1 januari 2024 operationeel hebben. 

Instrumentarium gemeente

Een nieuwe wet met nieuwe regels is misschien mooi. Maar heeft het gevolgen als je je niet als goed verhuurder gedraagt? Ja zeker. Het toezicht op de naleving van de regels in de Wet goed verhuurderschap ligt bij de plaatselijke gemeente en ambtenaren. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het opleggen van bestuurlijke boetes en dat kan oplopen:

  1. De bestuurlijke boete is in de eerste plaats gelijk aan het bedrag dat is vastgesteld voor de vierde categorie zoals dat in het Wetboek van Strafrecht wordt genoemd (maximaal € 22.500,-);
  2. Als een verhuurder een bestuurlijke boete heeft opgelegd gekregen en binnen vier jaar opnieuw in overtreding is dan kan er een boete worden opgelegd voor een bedrag gelijk aan het bedrag dat is vastgesteld voor de vijfde categorie (maximaal € 90.000,-).
Actie nodig in de praktijk?

Is er dan actie nodig in de praktijk? Dat raden wij wel aan. Pak de huurovereenkomsten er bij en kijk op welke punten aanscherping mogelijk is of waar er aan deze nieuwe wet kan worden voldaan. Dit kan soms al met een paar korte aanvullende zinnen. Als het gaat om de openbare verhuur, maak dan werk van het opstellen van een werkwijze. Blijf gewoon handelen zoals dat van een goed verhuurder gevraagd wordt. Dan is er geen reden tot zorg. 

Vergelijking met arbeidsrecht

Overigens zie je bij dit wetsvoorstel ook een parallel met een wet die per 1 augustus 2022 in het arbeidsrecht van kracht werd; de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Daarin werd voor werkgevers een informatieverplichting opgenomen om de werknemer over allerlei rechten en plichten te informeren.  

Het wetsvoorstel zoals dat op 3 april 2023 gepubliceerd is in het Staatsblad leest u hier.

De publicatie van de inwerkingtreding van de Wet goed verhuurderschap leest u hier

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Huurrecht en vastgoed

Deel deze blog