Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

NOW-regeling – berekening van de tegemoetkoming

Veel bedrijven hebben het over de NOW-regeling. Vandaag (31 maart 2020) maakte de overheid de voorwaarden voor deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) bekend. Twee variabelen spelen een grote rol in de regeling: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever.

In meerdere bijdragen geven we aandacht aan specifieke punten uit de NOW-regeling.

Maximaal 90% van de loonsom – ook vakantiebijslag en pensioen
De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de periode van drie maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd.

Opslag voor werkgeverslasten
Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen. Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538,-- per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking, waarmee eveneens mogelijkheden voor misbruik en oneigenlijk gebruik worden tegengegaan.

Koppeling aan percentage omzetdaling
De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Wanneer omzetdaling? Omzet 2019 delen door 4
De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over de periode van drie maanden, waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Met een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW.

Geen correctie mogelijk bij groeiende onderneming of seizoenspatronen
Het kan desondanks voorkomen dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. Gegeven de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen, is een correctie daarvoor niet mogelijk.

Wanneer gaan de loketten open?
Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren. De komende dagen zal vast komen te staan of deze processen tijdig geïmplementeerd kunnen worden.  

Wij schreven al in een eerdere bijdrage over de vraag of de tegemoetkoming wel verstandig is of dat een reorganisatie of ontslag meer voor de hand ligt.

Het nieuwsbericht dat vanmorgen (31 maart 2020) op de site van de Rijksoverheid verscheen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) kunt u hier lezen

De rechtstreekse link naar de Kamerbrief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid van 31 maart 2020 kunt u hier vinden

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

Deel deze blog