Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

De zorgplicht van een goed werkgever en pensioen

Pensioenen. Je hoort er veel over in de media. Werknemers vragen zich af hoe hoog hun pensioen zal zijn als ze eenmaal met pensioen mogen. Want pensioenen en de opbouw daarvan staan onder druk. De materie is ingewikkeld. Juist dan is het belangrijk dat werknemers weten hoe het er met hun pensioen voorstaat. Vragen die opkomen: bouwen werknemers wel het pensioen op waar ze recht op hebben? Kloppen de cijfers en bedragen wel met de afspraken die werknemers met hun werkgever hebben gemaakt? Hier ligt voor werkgevers een taak. Een wettelijke taak.  

Wet pensioencommunicatie
We hebben nu al bijna twee jaar te maken met de Wet pensioencommunicatie. Sinds 1 juli 2015 gelden de regels uit deze wet. Doel daarvan is om de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. Communiceren dus. De pensioendeelnemer (meestal een werknemer) moet weten hoeveel pensioen hij kan verwachten, welke risico’s hij loopt en welke mogelijkheden er zijn. Dat klinkt nog lekker algemeen en vrijblijvend. Maar de werkelijkheid is anders. De werkgever moet aan de slag. Door deze wet is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de werkgever vergroot.
 
Zorgplicht werkgever – informeren
Als gevolg van deze Wet pensioencommunicatie is er een zorgplicht voor de werkgever opgenomen in de Pensioenwet. Artikel 21 lid 1 van de wet formuleert het als volgt: ‘De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer waarmee hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over de kenmerken van de pensioenregeling, waaronder de mogelijkheid te kiezen voor een variabele uitkering, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer kunnen vergen. (…)’.
 
Daarnaast moet de werkgever de pensioenuitvoerder (de partij bij wie het pensioen is ondergebracht) informeren over iedere wijziging in de pensioenovereenkomst met de werknemer.
 
Informeren pensioenuitvoerder
Niet alleen de werkgever is aan de beurt. Ook de pensioenuitvoerder moet informeren. In artikel 48 Pensioenwet staat dat de informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt of beschikbaar stelt correct, duidelijk en evenwichtig moet zijn. Dat lijkt logisch. Toch laat de praktijk zien dat niet alle informatie correct is. Wat wordt eigenlijk bedoeld met ‘correct’? De toelichting bij de Wet pensioencommunicatie zegt daar iets over: ‘Bij een beoordeling over of de informatie correct is, is het in ieder geval van belang dat de informatie inhoudelijk juist is en er geen tegenstrijdigheden in de informatie zitten, zowel binnen een document als tussen verschillende informatiedragers. Zo moet de informatie die de deelnemer van zijn pensioenuitvoerder ontvangt consistent zijn met de pensioenovereenkomst (tussen werkgever en werknemer) en met het pensioenreglement (tussen pensioenuitvoerder en deelnemer).’.
 
Concreter informeren
Toch blijft de vraag nog een beetje hangen welke concrete actie je als werkgever moet ondernemen. Waar moet je je werknemers nu over informeren en wanneer? In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling staan een aantal punten benoemd:

  • De pensioensoorten waarin de basispensioenregeling voorziet
  • De pensioensoorten waarin de basispensioenregeling niet voorziet
  • De wijze waarop pensioen wordt opgebouwd
  • De keuzemogelijkheden van de deelnemer waarin de pensioenregeling voorziet
  • De risico’s
  • De soorten uitvoeringskosten
  • De beleidsdekkingsgraad met een omschrijving van de gevolgen ervan. 

Ingrijpende situaties
Het informeren begint al bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst en het doen van een pensioentoezegging. Maar vergeet ook niet de wijzigingen als gevolg van salarisverhogingen en nieuwe functies. Of belangrijke gebeurtenissen in het leven; een werknemer gaat trouwen of juist scheiden, krijgt kinderen, etc. Wees je als werkgever bewust van deze zorgplicht en informatieplicht. Want als het fout gaat, kunnen de (financiële) gevolgen groot zijn. Bovendien zullen de problemen zich gemiddeld genomen wat eerder voordoen bij ingrijpende situaties rond overlijden van een partner of een kind. En dan blijkt ineens iets rond het pensioen niet goed geregeld te zijn. Wat doe je dan?  

Deel deze blog