Background Image

Oprecht

gefocust

De klok horen luiden, maar hoe zit het met de klepel?

Sinds 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht. Misschien heeft u er iets van voorbij zien komen in het nieuws. Maar misschien bleef het wel stil. De meeste aandacht gaat uit naar Huis voor klokkenluiders. Dat is een concreet gebouw waar je als werknemer naar toe kunt als je vermoedens hebt van een misstand. Deze wet regelt dan hoe die procedure loopt, hoe het bestuur van het huis er uit ziet, etc. Toch is het belangrijk om even stil te staan bij deze nieuwe wet en dan niet zozeer bij het Huis zelf, maar bij uw bedrijf. Heeft u al actie ondernomen?  

Verplichting grote werkgever
Een groot deel van deze wet gaat over het Huis voor klokkenluiders en de daar geldende procedures. Voor de liefhebber, vanaf artikel 3 tot en met 17. We moeten vooral artikel 2 niet vergeten. De werkgever is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn bedrijf. En daarom staat in artikel 2 dat de werkgever bij wie ten minste vijftig personen werken, zelf een procedure moet vaststellen voor het omgaan met meldingen over misstanden. Als u zo’n grotere werkgever bent dan moet u aan de bak.
 
Vermoeden van een misstand
Waar is zo’n Huis voor opgericht en waarom moet je als grotere werkgever een interne procedure hebben? Een belangrijk begrip is het ‘vermoeden van een misstand’. Volgens de wet is dit een vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt sprake is van een misstand. Dit vermoeden van de werknemer moet wel gebaseerd zijn op redelijke gronden, die weer voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan. En daar blijft het niet bij. Er moet ook een maatschappelijk belang in het geding zijn. Dan moet u denken aan een gevaar voor de volksgezondheid of een gevaar voor de veiligheid van personen.
 
Vijf punten
De vervolgvraag is aan welke procedure regels je dan moet voldoen. Vijf zaken die je moet vastleggen noemt de wet:

  1. Hoe ga je om met een interne melding door een werknemer?
  2. Je moet omschrijven wanneer er sprake is van een vermoeden van een misstand
  3. Bij wie kan de werknemer terecht om zijn vermoeden te melden?
  4. De plicht om vertrouwelijk met de melding om te gaan als de werknemer daarom vraagt
  5. De mogelijk dat een werknemer een adviseur in te schakelen om in vertrouwen te praten over een mogelijke misstand. 

Verplicht communiceren
Het hebben van de interne procedure is niet genoeg. De werkgever is ook verplicht zijn personeel schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te brengen van de interne regeling. Daarbij moet het personeel worden geïnformeerd over de omstandigheden waaronder zij een melding kunnen doen. En nog belangrijker, informeer de werknemers over de rechtsbescherming die zij hebben als zij een vermoeden van een misstand melden. Je mag een werknemer niet benadelen als zij een melding doen.
 
Het is dus belangrijk dat er een zorgvuldige procedure komt binnen uw bedrijf zodat aan deze verplichting is voldaan. Vergeet de klokkenluidersregeling niet eerst ter instemming aan de ondernemingsraad voor te leggen.

Deel deze blog