Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Ontslag op staande voet wegens een onjuiste vermelding op een cv is niet rechtsgeldig

Een onjuiste vermelding op een cv van een werknemer dat zij het diploma VIG niveau 3 heeft gehaald, terwijl dat niet zo is, is geen reden voor een ontslag op staande voet. Het is niet gebleken dat de werknemer onbekwaam was. Ook bleek niet dat zij verboden handelingen heeft verricht of in de zorg voor cliënten tekort is geschoten. Het ontslag op staande voet gaat van tafel. De werkgever heeft dit ontslag niet zorgvuldig gegeven.

Verzorgende IG
Sinds 4 juni 2018 werkt een vrouw bij een werkgever in de zorg. Zij werkte in de functie van Verzorgende IG. Toen de vrouw destijds solliciteerde heeft zij ook een curriculum vitae (cv) aan haar werkgever gestuurd. Bij het overzicht van de door haar gevolgde studies, had ze opgenomen: “Diploma: V.I.G. Niv. 3 Behaald: Ja”.

Diploma laten zien, anders ontslag
Op 20 februari 2019 (de vrouw werkte toen al ruim een half jaar) kreeg ze ineens een mailtje van haar werkgever. De werkgever had geen diploma van de vrouw en vroeg nu om een scan van het diploma. De medewerker reageerde dat zij het diploma al een keer had gestuurd. Dan volgt er een gat van zo’n vier maanden. Op 25 juli 2019 wordt de vrouw ineens op staande voet ontslagen. Als reden voor het ontslag op staande voet gaf de werkgever aan: “Bij het kopje studies vermeld u aldus dat u uw diploma V.I.G. Niv 3 heeft behaald. Thans is gebleken dat u uw diploma niet heeft behaald. U heeft aldus onjuiste informatie aan ons verstrekt.”.

Kantonrechter geeft de vrouw gelijk
De vrouw vocht het ontslag op staande voet aan. Zij verzocht de kantonrechter om een billijke vergoeding, omdat het ontslag volgens haar niet rechtsgeldig was. De kantonrechter was dit met de vrouw eens. De zorgorganisatie had de vrouw niet mogen ontslaan. Haar werkgever moest een billijke vergoeding van € 2.500,- betalen plus nog bijkomende vergoedingen.

Beoordelingskader gerechtshof
De werkgever ging in hoger beroep. Belangrijke vraag in het hoger beroep was of er sprake was van een dringende reden. Het gerechtshof gaf eerst nog even het beoordelingskader weer. Altijd goed om dat weer even scherp te hebben:

“Op grond van artikel 7:678 lid 1 BW worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 7:677 BW beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij de beoordeling van de vraag of van zodanige dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen.

Bij een ontslag op staande voet moet de dringende reden onverwijld aan de werknemer worden meegedeeld, zodat deze in staat wordt gesteld zijn standpunt ten aanzien van het ontslag te bepalen. Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden moeten ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden meegewogen, zoals de leeftijd en de gevolgen die het ontslag op staande voet voor de werknemer hebben. Ook indien de gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.”

Ten onrechte vermelding diploma VIG niveau 3
Het hof oordeelt dat de vrouw ten onrechte op haar cv heeft vermeld dat zij in het bezit was van het diploma VIG niveau 3. De vrouw mocht die titel VIG niveau 3 niet voeren. Maar het levert geen dringende reden voor een ontslag op staande voet op. Drie belangrijke pijlers voor dit oordeel van het hof zijn:

  1. Er is niet gebleken dat de vrouw onbekwaam is voor de werkzaamheden die zij uit hoofde van haar functie moet verrichten.
  2. Er is niet gebleken dat de vrouw verboden medische of verpleegtechnische handelingen heeft verrichten (handelingen die voorbehouden zijn aan een verzorgende IG niveau 3).
  3. Het is niet gebleken dat de vrouw in de zorg voor haar cliënten tekortgeschoten is of dat zij hun belangen heeft geschaad.

Niet onverwijld gegeven
Het gerechtshof oordeelde dus dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven. Daarom hoefde het gerechtshof ook niet meer in te gaan op de vraag of de werkgever het ontslag op staande voet wel onverwijld had gegeven. Als het hof dat wel had gedaan, was de kans groot geweest dat het ontslag niet onverwijld was gegeven. De vrouw was in 2018 al bij dit bedrijf komen werken. Vervolgens is in februari 2019 om een diploma gevraagd. En daarna is er pas in juli 2019 overgegaan tot een ontslag op staande voet. Dat heeft veel te lang geduurd.

Fout op cv vs. geen diploma
Een ontslag op staande voet vanwege een fout op een cv of vanwege het ontbreken van een diploma komt vaker voor. Recent nog oordeelde het hof in Arnhem over een ontslag op staande voet vanwege het niet-hebben van een diploma. Wij schreven daar een bijdrage over die u hier kunt lezen. Dat ontslag op staande voet hield wel stand. Waarom hier dan niet? Drie belangrijke aspecten spelen sowieso mee:

  • In de zaak bij het hof in Arnhem had de werkgever al direct bij indiensttreding werk gemaakt van het diploma. In deze zaak bij het hof in Den Haag heeft de werkgever lang gewacht.
  • In de zaak bij het hof in Arnhem had de werkgever een zwaarwegend belang bij gekwalificeerd personeel én was die eis ook bekend bij de werknemer. In deze zaak lag dat genuanceerder.
  • In de zaak bij het hof in Arnhem heeft de werkgever voortvarend geacteerd. In deze zaak heeft de werkgever alle (lees: teveel) tijd genomen.

De beslissing in hoger beroep van het gerechtshof in Den Haag van 6 oktober 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:1880) kunt u hier volledig lezen.

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet

 

Deel deze blog