Background Image

Oprecht

gefocust

Collectief ontslag - let op de Wmco

Begin deze week kondigde ING een nieuwe reorganisatieronde aan. In Nederland zouden zo'n 2300 banen verloren gaan. Een enorm aantal en een echt collectief ontslag. ING wil het online bankieren gaan stroomlijnen zodat het goedkoper wordt. Kosten besparen staat voorop. Zoals het er nu uitziet gaat ING samen met de betrokken vakbonden een sociaal plan opstellen. In dat plan komen dan maatregelen te staan om het ontslag voor de werknemers te verzachten. Dit kan door het aanbieden van financiële vergoedingen, maar ook het meedenken in het vinden van een andere baan via outplacement.

In deze bijdrage gaat het over de spelregels bij een collectief ontslag. Gewoon om het weer even scherp te hebben.

Wet melding collectief ontslag (Wmco)
Bij een collectief ontslag zijn er speciale spelregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet melding collectief ontslag (Wmco). Maar je moet natuurlijk eerst weten wanneer een ontslag collectief is. Volgens de Wmco moeten er dan binnen een periode van 3 maanden 20 of meer werknemers ontslagen worden én deze werknemers moeten in 1 werkgebied van het UWV werken. Als je werknemers gaat ontslaan die werkzaam zijn bij meerdere vestigingen bestaat de kans dat je niet te maken hebt met de speciale regels van de Wmco. 

Melding en raadpleging
Als je vaststelt dat het een collectief ontslag is, dan moet de werkgever dit tijdig schriftelijk melden aan de belanghebbende verenigingen van werknemers. De vakbonden dus. Daarnaast moet de werkgever het ook schriftelijk melding bij het UWV. Waarom moet je dit melden? Zo kun je de vakbonden raadplegen over eventuele mogelijkheden om ontslagen te voorkomen, het aantal te verminderen en de mogelijkheid om de gevolgen van het ontslag te verzachten. Denk maar weer aan de ING die een sociaal plan gaat opstellen. 

Redenen ontslag
Bij de melding moet de werkgever aangeven wat de redenen zijn van het voorgenomen ontslag, een overzicht van het aantal werknemers die ontslagen gaan worden, etc. En bij de wat grotere ondernemingen is het belangrijk dat de ondernemingsraad bij de besluitvorming is betrokken en geraadpleegd.

Wachttijd
Misschien wel de meest belangrijke spelregel om niet te vergeten is de wachttijd. In artikel 5a van de Wmco staat dat de werkgever een arbeidsovereenkomst niet eerder kan beëindigen dan nadat er één maand is verstreken na de melding bij de vakbonden en het UWV. Dit is een extra beschermende maatregel zodat partijen voldoende tijd hebben om met elkaar tot een sociaal plan te komen of andere afspraken te maken. Als je die maand wachttijd niet in acht wilt nemen, dan moet je als werkgever een verklaring van de vakbonden hebben waaruit blijkt dat zij zich met de ontslagen kunnen verenigen. 

Vernietiging ontslag
Nu denkt u misschien: en wat gebeurt er als je die wachttijd niet in acht neemt? De wetgever heeft daar over nagedacht en een sanctie opgenomen in de wet. Als een werkgever een collectief ontslag niet meldt of de wachttijd niet in acht neemt, krijgt de werknemer een extra wapen in handen. De werknemer kan dan naar de kantonrechter toe en verzoeken om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen. 

Een collectief ontslag is soms onvermijdelijk voor het voortbestaan van een bedrijf of voor noodzakelijke groei. Wees je dan bewust van de spelregels die gelden. Dit voorkomt verrassingen.

Foto ANP

Deel deze blog