Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Wel of geen loondoorbetalingsplicht van werkgever bij werktijdverkorting?

Het coronavirus zorgt voor onrust bij ondernemers, werkgevers en werknemers. Je hoort en leest veel over het aanvragen van werktijdverkorting. Daarbij staat vaak genoemd dat werknemers het volledige loon doorbetaald moeten krijgen bij werktijdverkorting. Is dat zo?

Hoe zat het volgens de overheid?
Op de site www.rijksoverheid.nl werd aangegeven dat werknemers weinig zullen merken van de financiële gevolgen bij werktijdverkorting. Voor deze werknemers zou er een WW-uitkering aangevraagd worden. Het UWV maakt de WW-uitkering over naar de werkgever. De werkgever trekt die WW-uitkering af van het verschuldigde loon. Per saldo hoeft de werkgever dan minder te betalen aan de werknemer. En de werknemer ontvangt gewoon het normale salaris.

Recht op loondoorbetaling
Vanaf 1 januari 2020 is er iets gewijzigd in artikel 7:628 BW. Dat artikel gaat over het recht op loondoorbetaling. Lid 9 van dit artikel gaat over het recht op loon als er onvoldoende werk is. Hier staat:

Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan worden bepaald dat de in lid 1 genoemde verplichting geheel of gedeeltelijk niet geldt indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van bij die regeling te bepalen buitengewone omstandigheden en aan bij die regeling te bepalen voorwaarden wordt voldaan.

Regeling onwerkbaar weer – wat heeft dat met corona te maken?
Per 1 januari 2020 is er in Nederland een ministeriële regeling van kracht. Deze regeling heet de “Regeling onwerkbaar weer”. Dit is een uitwerking van artikel 7:628 lid 9 BW. Nu denk je misschien wel bij het lezen: wat heeft onwerkbaar weer nu met het coronavirus te maken? Terechte vraag. De naam van deze ministeriële regeling is dan ook verwarrend. Er wordt meer geregeld in deze regeling dan bij onwerkbaar weer, zoals vorst.

Artikel 5 ministeriële regeling onwerkbaar weer
Voor het onderwerp van het coronavirus is artikel 5 van deze regeling belangrijk. Hier staat het volgende:

"De werkgever is vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van andere buitengewone omstandigheden dan buitengewone natuurlijke omstandigheden, voor zover ten gevolge daarvan een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.”

Wat betekent dit concreet?
In dit artikel staat in feite dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever vervalt, als er toestemming is verkrijgen voor werktijdverkorting. Als het verzoek tot werktijdverkorting is toegewezen, hoeft er door de werkgever geen loon te worden betaald. Als dat zo is, dan vallen werknemers in feite volledig terug op een WW-uitkering voor dat deel waarvoor de werktijdverkorting is toegestaan.

Het is dus de vraag hoe je hier als werkgever mee om wilt gaan. Er zijn werkgevers die het loon wel doorbetalen. Dat kan zijn vanwege goed werkgeverschap en omdat er voldoende financiële middelen voorhanden te zijn. Maar het kan ook omdat een werkgever misschien denkt dat dit verplicht is. Deze ministeriële regeling laat zien dat dit anders ligt.

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

Deel deze blog