Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 – is uw organisatie er klaar voor?

Het is bijna 1 juli. Tijd voor nieuwe wetgeving. Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De regering zet in op duurzame inzetbaarheid van mensen. Daarom wil men meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de dienstverlening rond arbeidsomstandigheden. Bent u al op de hoogte van de wijzigingen? En belangrijker nog, heeft u de zaakjes al op orde? In deze bijdrage de belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 juli actueel zijn.

Basiscontract – overeenkomst met arbodienst
Er zijn allerlei soorten overeenkomsten mogelijk die je als werkgever sluit met een arbodienst. Van zeer uitgebreid tot zeer minimaal. Vanaf 1 juli 2017 komt er een basiscontract. Een overeenkomst tussen de werkgever en de arbodienst met daarin minimumeisen. In dat contract moet komen te staan hoe de arbodienst de taken die voor de werkgever verplicht zijn, gaat uitvoeren.
 
Werkgever verantwoordelijk
In de huidige Arbowet staat dat de bedrijfsarts ‘bijstand’ verleent aan de werkgever. Uit de memorie van toelichting (de uitleg van de nieuwe wet) blijkt dat deze term te algemeen is. Werkgevers vinden het soms ook verwarrend; wie moet nu wat doen? Vanaf 1 juli a.s. verandert dat in het ‘adviseren’. Dit maakt duidelijk dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers. De bedrijfsarts adviseert over de meest wenselijke handelwijze.
 
Uitbreiding taken bedrijfsarts
In de Arbowet staan al wel wat taken van de bedrijfsarts opgenoemd. Vanaf 1 juli wordt dat lijstje wat verder uitgebreid met onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

  • De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld om alle arbeidsplaatsen/werkplekken in het bedrijf te bezoeken
  • De bedrijfsarts moet zorgen voor een adequate klachtenprocedure
  • Er moet een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts zijn. Werknemers moeten de mogelijkheden hebben om een bedrijfsarts te raadplegen over gezondheidsvragen rond het werk. Preventief dus. 

Preventiemedewerker en positie Ondernemingsraad
Werkgevers, jullie moeten de verplichtingen uit de Arbowet nakomen en naleven. Daarvoor kun je preventiemedewerkers aanstellen. Werknemers die de werkgever helpen bij alle taken rond de Arbowet. Denk daarbij aan het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het treffen van arbeidsbeschermende maatregelen. De rol van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging bij het kiezen van de preventiemedewerker wordt versterkt. De OR krijgt een instemmingsrecht als het gaat om de persoon van de preventiemedewerker, maar ook als het gaat om zijn positionering binnen het bedrijf. Waarom zo’n zwaar middel als instemming? Het is belangrijk dat de preventiemedewerker draagvlak heeft binnen het bedrijf. Dit draagvlak wordt versterkt als de ondernemingsraad deze medewerker steunt.  
 
Handhaving door Inspectie
Het is belangrijk om je organisatie verder in te richten binnen deze nieuwe spelregels. Zorg dus dat er een overeenkomst ligt met een arbodienst. Wat gebeurt er als je dit niet doet? De Inspectie SZW handhaaft. Als bij controle blijkt dat je als werkgever geen contract hebt met een bedrijfsarts, kun je een waarschuwing krijgen of er wordt een boete opgelegd. Maar ook als je wel een contract hebt, moet je goed kijken of de nieuwe vereisten in de wet in die overeenkomst zijn verwerkt.
 
Meer achtergronden bij deze nieuwe wet kunt u hier lezen op de site van de Eerste Kamer. Voor meer praktische informatie kunt u hier terecht op de site van Arboportaal. 

Deel deze blog