Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Deel 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming - welke rechten heeft de betrokkene?

Vanaf 25 mei 2018 is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de eerste bijdrage ging het om de vraag wat persoonsgegevens zijn en welke randvoorwaarden er gelden. De tweede bijdrage zoomde in op het geven van toestemming om persoonsgegevens te verwerken. In dit derde deel bespreken we een aantal rechten van de persoons wiens gegevens worden verwerkt. 

Recht van inzage
De persoon wiens gegevens worden verwerkt heeft het recht om inzage te krijgen welke persoonsgegevens er zijn verwerkt. Dat klinkt logisch. Nu is het bijvoorbeeld al zo dat een werknemer inzage kan krijgen in zijn personeelsdossier. Maar de betrokkene heeft ook recht om bijvoorbeeld te weten wat nu de verwerkingsdoeleinden zijn, of de persoonsgegevens nog aan derden zijn verstrekt en hoe lang de gegevens zullen worden opgeslagen. Eigenlijk bepaalt de AVG hier niets nieuws.
 
Recht op rectificatie
De persoon wiens gegevens worden verwerkt heeft ook het recht om aan de verantwoordelijke onverwijld rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens. Ook dat is logisch. Een van de kaders voor het verwerken van gegevens is namelijk dat je juiste en correcte gegevens moet verwerken.
 
Recht om vergeten te worden
Wel nieuw is het recht om vergeten te worden. daarover hebben we de laatste tijd al vaker wat gehoord. Denk maar aan discussies over bepaalde zoekresultaten die op Google verschijnen. In de AVG staat dat de persoon in kwestie het recht heeft dat er zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens worden gewist. De verantwoordelijke (een bedrijf, organisatie, kerk of sportclub) moet hier gehoor aan geven als:

  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
  • de persoon in kwestie zijn toestemming intrekt
  • de persoon in kwestie bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt

Het recht om vergeten te worden geldt niet als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.
 
Recht op overdraagbaarheid
Een betrokkene heeft ook het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen en aan een andere verantwoordelijke partij over te dragen. Daarbij is het voor het gemak mogelijk gemaakt om de persoonsgegevens één op één over te laten gaan van de ene partij op de andere partij.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. De betrokkene in kwestie heeft veel rechten. Het is dus logisch dat op verantwoordelijke partijen (vaak werkgevers) de verplichting rust om de persoonsgegevens te beveiligen. Dit moet al direct vanaf het begin een aandachtspunt zijn. Die beveiliging is niet zozeer een juridische aangelegenheid. Het is veel meer een aangelegenheid voor IT- en ICT-deskundigen om hierin te adviseren.
 
De volledige wettekst van de AVG kunt u hier lezen. Voor de rechten van de betrokkene gaat het dan vooral om artikel 12 en verder. 

Deel deze blog