Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Einde uitzendovereenkomst bij ziekte via uitzendbeding? Let op & onderneem actie

Voor iedereen die weleens met een uitzendovereenkomst werkt is het woord “uitzendbeding” geen onbekend woord. Het uitzendbeding kon verwacht of onverwacht snelle gevolgen hebben voor de uitzendkracht; als de inlener de uitzendkracht niet meer wilde kon de uitzendovereenkomst direct eindigen. Dan stopte voor het uitzendbureau de loondoorbetalingsverplichting. 

Vanaf 1 juli 2023 is het uitzendbeding in de CAO voor Uitzendkrachten gewijzigd. Let daarop! Hieronder leest u er meer over.

De wet over het uitzendbeding

In de wet staat een bepaling die ziet op het uitzendbeding. Artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt het volgende:

“In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de derde als bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de vorige volzin in de uitzendovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen en is op de werkgever artikel 668, leden 1, 2, 3 en 4, onderdeel a, niet van toepassing.”.

Hoe zat het met het uitzendbeding tot 1 juli 2023? Deel 1

Eerst nog even helder hebben hoe het zat met het uitzendbeding tot 1 juli 2023. 

Vóór 17 maart 2023

De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigde vóór 17 maart 2023

 1. van rechtswege doordat de opdrachtgever om welke reden dan ook de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen, of
 2. doordat de uitzendkracht de arbeid niet meer wil of kan verrichten. 
  Dit stond in artikel 15 lid 1 van de CAO voor Uitzendkrachten (voor ABU en NBBU). Onder het niet kunnen verrichten van arbeid, valt ook arbeidsongeschiktheid door bijvoorbeeld ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid zal de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigen op het moment dat de uitzendkracht zich heeft ziekgemeld.  
Arrest van de Hoge Raad van 17 maart 2023

Waarom is dan de tekst van het uitzendbeding in de CAO gewijzigd per 17 maart 2023? Op die datum heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. In deze uitspraak is bepaald dat het uitzendbeding ook in geval van ziekte van de uitzendkracht tot beëindiging van de uitzendovereenkomst kan leiden. Wel moet de opdrachtgever (inlener) daadwerkelijk een verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht doen. In tegenstelling tot vóór 17 maart 2023 eindigde de uitzendovereenkomst met de uitzendkracht dus niet van rechtswege. Het automatisme ging eraf. Er moest een verzoek zijn van de opdrachtgever (inlener).

Hoe zat het met het uitzendbeding tot 1 juli 2023? Deel 2

Het arrest van de Hoge Raad zorgde voor een wijziging in de CAO. 

Vanaf 17 maart 2023 tot 1 juli 2023

De tekst van artikel 15 luidde toen anders. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigde in die periode:

 1. doordat de opdrachtgever om welke reden dan ook de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen, of
 2. doordat de uitzendkracht de bedongen arbeid niet wil verrichten. 
  In lid 2 van artikel 15 was bepaald dat als de uitzendkracht meer dan 26 weken heeft gewerkt, de uitzendonderneming de uitzendkracht minstens 10 kalenderdagen voor beëindiging van rechtswege op de hoogte moet stellen van de beëindiging.
Wijziging vanaf 1 juli 2023 voor het uitzendbeding

Nu is het goed opletten. Vanaf 1 juli 2023 is de CAO verder gewijzigd en aangescherpt. Artikel 15 van de CAO voor Uitzendkrachten luidt dan als volgt (we citeren nu alleen lid 1 vanwege de verdere toelichting):

“Einde van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding: 
1.    De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege:

a.    zodra de in de uitzendovereenkomst overeengekomen einddatum is bereikt; 
b.    aan het einde van fase A / 1-2; 
c.    als de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever eindigt:

i.    op verzoek van de opdrachtgever, omdat de opdrachtgever om welke reden dan ook de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. Gedurende arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht eindigt de terbeschikkingstelling niet waardoor ook de uitzendovereenkomst niet eindigt; 
ii.    doordat de uitzendkracht om welke reden dan ook de bedongen arbeid niet langer wil of kan verrichten, tenzij de uitzendkracht de bedongen arbeid niet verricht in verband met arbeidsongeschiktheid.

Gedurende de arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht eindigt de uitzendovereenkomst nog wel zodra de in de uitzendovereenkomst overeengekomen einddatum is bereikt (sub a).”.

Bij ziekte ‘pas’ einde bij de einddatum

Wat betekent dit dan concreet? Vanaf 1 juli 2023 loopt de uitzendovereenkomst in principe dus gewoon door tot het moment waarop (i) de overeengekomen einddatum van de uitzendovereenkomst is bereikt of (ii) als de opdrachtgever de uitzendkracht niet meer kan of wil inlenen. Maar bij arbeidsongeschiktheid/ziekte van de uitzendkracht, eindigt de uitzendovereenkomst dus alleen nog bij de einddatum. Met andere woorden, in de situatie van de zieke uitzendkracht ziet de praktijk er vanaf 1 juli 2023 anders uit. 

Dingen om over na te denken

Wat betekent nu deze wijziging vanaf 1 juli 2023? We hopen dat u hier al actie op hebt ondernomen. Want de uitzendonderneming is nu verplicht om het loon van de uitzendkracht door te betalen bij arbeidsongeschiktheid. Daarmee kan ook de inlener verplicht zijn om die kosten door te betalen. Waar moet of kun je over nadenken?

 • Zijn de afspraken die ik als uitzendbureau met mijn inleners heb nog actueel en passend voor de situatie van de zieke uitzendkracht?
 • Moet ik als uitzendbureau (verzuim)kosten doorbelasten of tarieven verhogen?
 • Ga je korte overeenkomsten aan met de inlener of andersom als inlener met een uitzendbureau vanwege de mogelijkheid van een zieke uitzendkracht?
 • Ga je als uitzendbureau met de inlener of andersom zoeken naar maatwerk?
 • Ga je als uitzendbureau in het begin wat kortere overeenkomsten aan met de uitzendkracht?
 • Heb ik als uitzendbureau alles goed op orde als het gaat over verzuimbegeleiding en re-integratie?

Kortom, serieuze zaken om over na te denken en waar nodig of mogelijk actie op te ondernemen. 

Het arrest van de Hoge Raad van 17 maart 2023 (ECLI:NL:HR:2023:426) kunt u hier lezen.

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrecht
Uitzendovereenkomst | Flexwerk

Deel deze blog